Nie wiem, kim był mój dziadek; bardziej interesuje mnie kim będzie mój wnuk.


nie-wiem-kim-był-mój-dziadek-bardziej-interesuje-mnie-kim-będzie-mój-wnuk
abraham lincolnniewiemkimbyłmójdziadekbardziejinteresujemniebędziewnuknie wiemkim byłbył mójmój dziadekbardziej interesujeinteresuje mniemnie kimkim będziebędzie mójmój wnukkim był mójbył mój dziadekbardziej interesuje mnieinteresuje mnie kimmnie kim będziekim będzie mójbędzie mój wnukkim był mój dziadekbardziej interesuje mnie kiminteresuje mnie kim będziemnie kim będzie mójkim będzie mój wnukbardziej interesuje mnie kim będzieinteresuje mnie kim będzie mójmnie kim będzie mój wnuk

Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnukPrzychodzę do Ciebie w lek­kim powiewie. De­likat­nie mus­kam two­je włosy, po­liczki i usta... słyszysz mój głos... czu­jesz mój do­tyk.... reszta to tajemniczość...Chciałabym za­nu­cić ci pieśń. Taką cichutką, lekką, której nikt by nie słyszał. Chciałabym ci powiedzieć jak bar­dzo kocham, kochałam. Szep­tem wy­cedzić słowa z lek­kim tchnieniem. Dać cho­ciaż chwilę ukojenia. Wiem, że pow­tarzam błędy. Nie umiem. Cichut­ko myślę. Słyszysz mnie. Co mogłabym po­wie­dzieć? No co? Już nie płacz. Wiesz, że nie istnieję. To tyl­ko mój cień. Mój cień. --- z se­rii In­tegral­ność in­te­lek­tual­na to zdol­ność widze­nia świata ta­kim, ja­kim on jest, a nie ta­kim, ja­kim chce­cie, żeby był.Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies.Jes­tem jak­by spokojniejsza. Spo­koj­na o niego, widziałam go. Czu­je je­go obec­ność wiem, że jest w pobliżu. Słysze je­go głos, czu­je je­go perfum. Lecz wiem, że nie mówi do mnie, nie przychodzi tu do mnie. Wiem, że nie jest już mój I już nig­dy nie będzie...