Nie wiem, Pa­nie Boże, czy była to miłość przy­bywająca wraz z pier­wszym spoj­rze­niem. Być może mo­je ser­ce wie­działo już o niej w mo­men­cie, gdy po­raz pier­wszy uj­rzało Je­go uśmiech. Tyl­ko wte­dy jeszcze nie chciało nic powiedzieć.


nie-wiem-pa­nie-boże-czy-była-to miłość-przy­bywająca-wraz-z pier­wszym-spoj­rze­niem-być może-mo­-ser­-wie­działo-już-o niej
szantiilniewiempa­niebożeczybyłato miłośćprzy­bywającawrazz pier­wszymspoj­rze­niembyć możemo­jeser­cewie­działojużo niejw mo­men­ciegdypo­razpier­wszyuj­rzałoje­gouśmiechtyl­ko wte­dyjeszczenie chciałonicpowiedziećnie wiempa­nie bożeczy byłabyła to miłośćto miłość przy­bywającaprzy­bywająca wrazwraz z pier­wszymz pier­wszym spoj­rze­niembyć może mo­jemo­je ser­ceser­ce wie­działowie­działo jużjuż o niejo niej w mo­men­ciegdy po­razpo­raz pier­wszypier­wszy uj­rzałouj­rzało je­goje­go uśmiechtyl­ko wte­dy jeszczejeszcze nie chciałonie chciało nicnic powiedziećczy była to miłośćbyła to miłość przy­bywającato miłość przy­bywająca wrazprzy­bywająca wraz z pier­wszymwraz z pier­wszym spoj­rze­niembyć może mo­je ser­cemo­je ser­ce wie­działoser­ce wie­działo jużwie­działo już o niejjuż o niej w mo­men­ciegdy po­raz pier­wszypo­raz pier­wszy uj­rzałopier­wszy uj­rzało je­gouj­rzało je­go uśmiechtyl­ko wte­dy jeszcze nie chciałojeszcze nie chciało nicnie chciało nic powiedzieć