Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć.


nie-wierzcie-ludziom-którzy-nie-piją-abstynenci-nie-piją-bo-ę-boją-że-po-pijaku-powiedzą-o-sobie-coś-czego-inni-mają-nie-wiedzieć
józef stalinniewierzcieludziomktórzyniepijąabstynencipijąbosiębojążepopijakupowiedząsobiecośczegoinnimająwiedziećnie wierzciewierzcie ludziomktórzy nienie pijąabstynenci nienie pijąbo sięsię bojąże popo pijakupijaku powiedząpowiedzą oo sobiesobie cośczego inniinni mająmają nienie wiedziećnie wierzcie ludziomktórzy nie pijąabstynenci nie pijąbo się bojąże po pijakupo pijaku powiedząpijaku powiedzą opowiedzą o sobieo sobie cośczego inni mająinni mają niemają nie wiedziećże po pijaku powiedząpo pijaku powiedzą opijaku powiedzą o sobiepowiedzą o sobie cośczego inni mają nieinni mają nie wiedziećże po pijaku powiedzą opo pijaku powiedzą o sobiepijaku powiedzą o sobie cośczego inni mają nie wiedzieć

Nie rozumiem, po co kobietom tyle pieniędzy. Jedzą mało, piją mało, nie grają, nie palą i nie mają przyjaciółek, które musiałyby utrzymywać.Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Demagog to człowiek, który obiecuje coś, czego inni nie są w stanie spełnić.