Nie wiesz, dokąd prowadzi Twoja droga? Tego nie musisz wiedzieć. Zrób tylko następny krok. Potem Bóg znów wskaże Ci, gdzie postawić następny. Idź więc krok po kroku, aż w końcu stwierdzisz:


nie-wiesz-dokąd-prowadzi-twoja-droga-tego-nie-musisz-wiedzieć-zrób-tylko-następny-krok-potem-bóg-znów-wskaże-ci-gdzie-postawić-następny
basilea schlinkniewieszdokądprowadzitwojadrogategoniemusiszwiedziećzróbtylkonastępnykrokpotembógznówwskażegdziepostawićnastępnyidźwięckrokpokrokukońcustwierdziszbógprowadziłmniewedługmądregoplanudrogąwiodącądowspaniałegocelunie wieszdokąd prowadziprowadzi twojatwoja drogatego nienie musiszmusisz wiedziećzrób tylkotylko następnynastępny krokpotem bógbóg znówznów wskażewskaże cigdzie postawićpostawić następnyidź więcwięc krokkrok popo krokuw końcukońcu stwierdziszbóg prowadziłprowadził mniemnie wedługwedług mądregomądrego planuplanu drogądrogą wiodącąwiodącą dodo wspaniałegowspaniałego celudokąd prowadzi twojaprowadzi twoja drogatego nie musisznie musisz wiedziećzrób tylko następnytylko następny krokpotem bóg znówbóg znów wskażeznów wskaże cigdzie postawić następnyidź więc krokwięc krok pokrok po krokuaż w końcuw końcu stwierdziszbóg prowadził mnieprowadził mnie wedługmnie według mądregowedług mądrego planumądrego planu drogąplanu drogą wiodącądrogą wiodącą dowiodącą do wspaniałegodo wspaniałego celu

Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi.Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok.By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma.Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.Jeśli upadłeś tak nisko, jak to tylko możliwe, nie możesz już upaść niżej. Z tego miejsca prowadzi tylko jedna droga: do góry ...Zamknij oczy. Ale nie umieraj, masz prawo do płaczu. A potem wstań i walcz o następny dzień.