Nie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań.


nie-wol­no-lu­-po­zos­­wić-choćby-na chwilę-bez-przykazań
karol toeplitzniewol­nolu­dupo­zos­ta­wićchoćbyna chwilębezprzykazańnie wol­nowol­no lu­dulu­du po­zos­ta­wićpo­zos­ta­wić choćbychoćby na chwilęna chwilę bezbez przykazańnie wol­no lu­duwol­no lu­du po­zos­ta­wićlu­du po­zos­ta­wić choćbypo­zos­ta­wić choćby na chwilęchoćby na chwilę bezna chwilę bez przykazańnie wol­no lu­du po­zos­ta­wićwol­no lu­du po­zos­ta­wić choćbylu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilępo­zos­ta­wić choćby na chwilę bezchoćby na chwilę bez przykazańnie wol­no lu­du po­zos­ta­wić choćbywol­no lu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilęlu­du po­zos­ta­wić choćby na chwilę bezpo­zos­ta­wić choćby na chwilę bez przykazań

wie­dza tra­fia do tłumu na ty­le na ile jest konkretna, do przy­jaciół na chwilę - na chwilę zastanowienia, i dob­rze ... przy­jaciołom trze­ba zos­ta­wić furtkę czy te­go chcą czy nie - jak zro­zumieją ok, jak nie ... ... da­lej się żyje ale cza­sem z in­ny­mi priorytetami...Gdy po­zos­ta­wić ludziom wol­ność wy­boru, z miej­sca zaczy­nają naśla­dować innych.Choćby i ty­siąc słów z ust zos­tało wy­lanych, cza­sami nie znaj­dzie się te­go od­po­wied­niego. Za to jed­no spoj­rze­nie pot­ra­fi spra­wić, że i myśli nie są potrzebne.Trze­ba ludziom zos­ta­wić wol­ność de­cyz­ji, na­wet jeśli chcą de­cyz­ji sza­lonych al­bo tragicznych.Po­kazał mi przez chwilę czym jest na­miętność, a po­tem od­szedł. To jak­by nau­czyć dziec­ko pier­wszych pięciu li­ter al­fa­betu i zos­ta­wić je z książką w rękach.Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie.