Nie wolno się żenić. Jeżeli ma się utracić wszystko, nie powinno się stawiać w takim położeniu, żeby to utracić. Nie wolno narażać się na straty. Powinno się znaleźć sobie rzeczy, których stracić nie można.


nie-wolno-ę-żenić-jeżeli-ę-utracić-wszystko-nie-powinno-ę-stawiać-w-takim-położeniu-żeby-to-utracić-nie-wolno-narażać-ę-na-straty
ernest hemingwayniewolnosiężenićjeżeliutracićwszystkoniepowinnostawiaćtakimpołożeniużebytoutracićnarażaćnastratypowinnoznaleźćsobierzeczyktórychstracićmożnanie wolnowolno sięsię żenićjeżeli masię utracićutracić wszystkonie powinnopowinno sięsię stawiaćstawiać ww takimtakim położeniunie wolnowolno narażaćnarażać sięsię nana stratypowinno sięsię znaleźćznaleźć sobiesobie rzeczyktórych stracićstracić nienie możnanie wolno sięwolno się żenićjeżeli ma sięma się utracićsię utracić wszystkonie powinno siępowinno się stawiaćsię stawiać wstawiać w takimw takim położeniużeby to utracićnie wolno narażaćwolno narażać sięnarażać się nasię na stratypowinno się znaleźćsię znaleźć sobieznaleźć sobie rzeczyktórych stracić niestracić nie można

Można utracić wiele, aby zatrzymać w sobie to, co się kocha. -Barbara Rosiek
można-utracić-wiele-aby-zatrzymać-w-sobie-to-co-ę-kocha
Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs sobie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest się głodnym. -Albert Chmielowski
powinno-ę-być-jak-chleb-który-dla-wszystkich-ży-na-stole-z-którego-każdy-może-kęs-sobie-ukroić-nakarmić-ę-żeli-jest-ę-głodnym