nie-wszys­cy-bez­domni-są pi­jaka­mi-my ich-tyl­ko-tak-pos­trze­gamy- tak-wycho­wały-nas-me­dia-ci ludzie-są ­cy-­mi-jak my
rychcikniewszys­cybez­domnisą pi­jaka­mimy ichtyl­kotakpos­trze­gamy takwycho­wałynasme­diaci ludziesą ta­cysa­mijak mytyl­kostra­cilinadziejęi siłęw lep­szyświat~pa­wełrychlica nie wszys­cywszys­cy bez­domnibez­domni są pi­jaka­mimy ich tyl­kotyl­ko taktak pos­trze­gamy tak wycho­waływycho­wały nasnas me­diaci ludzie są ta­cysą ta­cy sa­misa­mi jak mystra­cili nadziejęnadzieję i siłęi siłę w lep­szy~pa­weł rychlica nie wszys­cy bez­domniwszys­cy bez­domni są pi­jaka­mimy ich tyl­ko taktyl­ko tak pos­trze­gamy tak wycho­wały naswycho­wały nas me­diaci ludzie są ta­cy sa­misą ta­cy sa­mi jak mystra­cili nadzieję i siłęnadzieję i siłę w lep­szy

Ro­bimy wszys­tko co możemy by od­bu­dować zaufa­nie które stra­ciliśmy. Są ra­ny i zdra­dy tak głębo­kie i tak trwałe że nie ma­my możli­wości nap­ra­wienia ich. Wte­dy nie po­zos­ta­je nam nic... tyl­ko czekać.Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje.Noc uciekała jak przes­traszo­ny wiatr. Tyl­ko liść zaw­stydzo­ny zmącił ciszę, pod sto­py spadł. Otu­leni w pęd, to nas nie dotyczy. Tyl­ko ty i ja. Przyklęknął świat. Błaga mnie? Nie! Bez­trwam i dob­rze mi. Zat­rzy­małeś chwilę we mnie i obok mnie. Cieka­wość to mało, pot­rzeb­ny niedosyt. I to pragnienie, by zna­leźć siebie więcej niż po­między minutami, które wy­puszczasz ja­koś tak lekko lep­ki­mi kroplami. Zbyt duże przestrzenie między dłońmi nies­każony­mi dotykiem... Tyl­ko księżyc w pełni I ty, bezimienny, wiecie co znaczy (bez)senność...Na­wet nie wiesz, jak dużo możesz... Wys­tar­czy tyl­ko nie pat­rzeć na opi­nię in­nych.... Tak nap­rawdę możesz wszys­tko, tyl­ko uwierz w siebie i dąż do ce­lu, a świat będzie Twój