nie-wszys­cy-bez­domni-są pi­jaka­mi-my ich-tyl­ko-tak-pos­trze­gamy- tak-wycho­wały-nas-me­dia-ci ludzie-są ­cy-­mi-jak my
rychcikniewszys­cybez­domnisą pi­jaka­mimy ichtyl­kotakpos­trze­gamy takwycho­wałynasme­diaci ludziesą ta­cysa­mijak mytyl­kostra­cilinadziejęi siłęw lep­szyświat~pa­wełrychlica nie wszys­cywszys­cy bez­domnibez­domni są pi­jaka­mimy ich tyl­kotyl­ko taktak pos­trze­gamy tak wycho­waływycho­wały nasnas me­diaci ludzie są ta­cysą ta­cy sa­misa­mi jak mystra­cili nadziejęnadzieję i siłęi siłę w lep­szy~pa­weł rychlica nie wszys­cy bez­domniwszys­cy bez­domni są pi­jaka­mimy ich tyl­ko taktyl­ko tak pos­trze­gamy tak wycho­wały naswycho­wały nas me­diaci ludzie są ta­cy sa­misą ta­cy sa­mi jak mystra­cili nadzieję i siłęnadzieję i siłę w lep­szy

ludzie-ubodzy-i bez­domni-są bar­dziej-po­moc­-i kul­­ral­-ż-ludzie-bo­gaci-~ pa­weł-rychlica-in­spi­rac­ja-włas­na-obserwacja
Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje. -wreszcie szczęśliwa
nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt