Nie wszys­cy pochodzi­my od Ada­ma i Ewy. Niektórzy pochodzą od węża.


nie-wszys­cy-pochodzi­my-od ada­-i ewy-niektórzy-pochodzą-od węża
jan czarnyniewszys­cypochodzi­myod ada­mai ewyniektórzypochodząod wężanie wszys­cywszys­cy pochodzi­mypochodzi­my od ada­maod ada­ma i ewyniektórzy pochodząpochodzą od wężanie wszys­cy pochodzi­mywszys­cy pochodzi­my od ada­mapochodzi­my od ada­ma i ewyniektórzy pochodzą od wężanie wszys­cy pochodzi­my od ada­mawszys­cy pochodzi­my od ada­ma i ewynie wszys­cy pochodzi­my od ada­ma i ewy

His­to­ria Ada­ma i Ewy to chwyt pro­pagan­do­wy, aby nakłonić ko­biety do pod­da­nia się władzy patriarchalnej.już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowęJe­wa dała Ja­da­mo­wi skoszto­wać bo nie chciała sama. No i wszys­tko gra. Ja­dam też win­ny, a obo­je owoc­ni. Dbała o li­nię, chciała tyl­ko jed­no a nie wszys­tkie jabłka no i może była blon­dynką. Nie­chcący zro­biła wszys­tkim dob­rze bo wężu, też za­dowo­lony a my, tak jak­by... przez to ma­my poszerzo­ne horyzonty. Ja­da­mo­wi, ja­koś to wte­dy też nie za­wadziło* od­krył przy okaz­ji jej wszel­kie walory i atu­ty z każdej stro­ny. Hmmm... Zaw­sze mówiłem, że nie wi­na to Ewy lecz doj­rzałych jabłek. z cyk­lu, niedociągnięcia...Zapytałam dziecko niosące świeczkę: - Skąd pochodzi to światło? Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął. -Powiedz mi, dokąd teraz odeszło - odparł. -Wtedy ja powiem ci skąd pochodzi.Wielkie myśli pochodzą z serca.Pa­noramę życia tworzą wszys­cy. Bar­wy jej przy­dają niektórzy.