Nie wszys­tek umrę. Non om­nis mo­riar. (łac.) 


nie-wszys­tek-umrę-non-om­nis-mo­riar-łac 
horacyniewszys­tekumręnonom­nismo­riarłac nie wszys­tekwszys­tek umręnon om­nisom­nis mo­riarnie wszys­tek umręnon om­nis mo­riar

Jeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemność. Ca­rita­te be­nevo­len­tiaque sub­la­ta om­nis est e vi­ta sub­la­ta iucun­di­tas. (łac.) Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony.Me­den agan. (gr.) Ne quid ni­mis. (łac.) Wszys­tko w miarę.Le­nis­two wszys­tko ut­rudnia, pil­ność ułatwia.Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.)