Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.


nie-wtedy-kocha-ę-ludzi-gdy-ę-zamyka-oczy-na-ich-prawdę-kocha-ę-ich-wtedy-gdy-zmierzywszy-ich-łość-i-podłość-umie-ę-przejść-ponad
daniel ropsniewtedykochasięludzigdyzamykaoczynaichprawdęwtedyzmierzywszymałośćpodłośćumieprzejśćponadnędząodkryćtenłutszczeregozłotajakijestnichukrytyzatopionynierazoceaniebłotanie wtedywtedy kochakocha sięsię ludzigdy sięsię zamykazamyka oczyoczy nana ichich prawdękocha sięsię ichich wtedygdy zmierzywszyzmierzywszy ichich małośćmałość ii podłośćpodłość umieumie sięsię przejśćprzejść ponadponad tata nędząnędzą ii odkryćodkryć tenten łutłut szczeregoszczerego złotajaki jestjest ww nichnich ukrytyzatopiony nieraznieraz ww oceanieoceanie błotanie wtedy kochawtedy kocha siękocha się ludzigdy się zamykasię zamyka oczyzamyka oczy naoczy na ichna ich prawdękocha się ichsię ich wtedygdy zmierzywszy ichzmierzywszy ich małośćich małość imałość i podłośći podłość umiepodłość umie sięumie się przejśćsię przejść ponadprzejść ponad taponad ta nędząta nędzą inędzą i odkryći odkryć tenodkryć ten łutten łut szczeregołut szczerego złotajaki jest wjest w nichw nich ukrytyzatopiony nieraz wnieraz w oceaniew oceanie błota

Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian
gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło. -loquentia
za­kocha­-po­pełniają-­den-błąd- uza­żniają ę-od siebie-i gdy-poz­by­wają ę-swo­jej-nieza­żnoś-wyz­by­wają ę-te­go
Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje. -Ellen G. White
niektórzy-ludzie-są-uczciwi-wtedy-gdy-ich-to-nic-nie-kosztuje