Nie wtedy kocha się ludzi, gdy się zamyka oczy na ich prawdę; kocha się ich wtedy, gdy zmierzywszy ich małość i podłość umie się przejść ponad ta nędzą i odkryć ten łut szczerego złota, jaki jest w nich ukryty, zatopiony nieraz w oceanie błota.


nie-wtedy-kocha-ę-ludzi-gdy-ę-zamyka-oczy-na-ich-prawdę-kocha-ę-ich-wtedy-gdy-zmierzywszy-ich-łość-i-podłość-umie-ę-przejść-ponad
daniel ropsniewtedykochasięludzigdyzamykaoczynaichprawdęwtedyzmierzywszymałośćpodłośćumieprzejśćponadnędząodkryćtenłutszczeregozłotajakijestnichukrytyzatopionynierazoceaniebłotanie wtedywtedy kochakocha sięsię ludzigdy sięsię zamykazamyka oczyoczy nana ichich prawdękocha sięsię ichich wtedygdy zmierzywszyzmierzywszy ichich małośćmałość ii podłośćpodłość umieumie sięsię przejśćprzejść ponadponad tata nędząnędzą ii odkryćodkryć tenten łutłut szczeregoszczerego złotajaki jestjest ww nichnich ukrytyzatopiony nieraznieraz ww oceanieoceanie błotanie wtedy kochawtedy kocha siękocha się ludzigdy się zamykasię zamyka oczyzamyka oczy naoczy na ichna ich prawdękocha się ichsię ich wtedygdy zmierzywszy ichzmierzywszy ich małośćich małość imałość i podłośći podłość umiepodłość umie sięumie się przejśćsię przejść ponadprzejść ponad taponad ta nędząta nędzą inędzą i odkryći odkryć tenodkryć ten łutten łut szczeregołut szczerego złotajaki jest wjest w nichw nich ukrytyzatopiony nieraz wnieraz w oceaniew oceanie błota

Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie.Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze.Gdy sprze­daje się zbyt mało płyt, jest się ni­kim, gdy sprze­daje się ich więcej, to też źle, bo pre­ten­du­je się wte­dy do miana ko­mer­cyjnej szma­ty, która wciśnięta między Ich Tro­je i Stachur­skiego ma czer­wienić się ze wstydu.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Za­kocha­ni po­pełniają je­den błąd - uza­leżniają się od siebie. I gdy poz­by­wają się swo­jej nieza­leżności wyz­by­wają się te­go co ich w so­bie zauroczyło.Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to nic nie kosztuje.