Nie wy­magam tak wiele, ale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś, to nie dziw się że między na­mi się nie układa.


nie-wy­magam-tak-wiele-ale-na­wet-te­mu-wyz­wa­niu ę-nie po­dołałaś-to nie dziw ę-że między-na­mi ę-nie układa
macieiniewy­magamtakwielealena­wette­muwyz­wa­niu sięnie po­dołałaśto nie dziw sięże międzyna­mi sięnie układanie wy­magamwy­magam taktak wieleale na­wetna­wet te­mute­mu wyz­wa­niu sięwyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że międzyże między na­mi sięna­mi się nie układanie wy­magam takwy­magam tak wieleale na­wet te­muna­wet te­mu wyz­wa­niu sięte­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że między na­mi sięże między na­mi się nie układanie wy­magam tak wieleale na­wet te­mu wyz­wa­niu sięna­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że między na­mi się nie układaale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś

a na­wet pleców tak pięknie w łuk wygiętych nie widziałam, nie kochałam na­wet o tak pięknych wargach nie myślałam na­wet o tak cu­dow­nym mężczyźnie nie marzyłam, nie śniłam ale o to wszystko Bo­gu wymodliłam Chcesz spędzić resztę swo­jego życia ze mną..? NIe jes­tem te­go pew­na... Zaw­sze, gdy coś się u dzieje, zacho­wujesz się tak jak­bym nie is­tniała. Pop­rostu Cię nie ma: uciekasz, boisz się mnie wes­przeć. Nie wy­magam dużo... Chcę, żebyś był... Nic wiecej...Między dobrymi wszystko dobrze się układa.kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek