Nie wy­magam tak wiele, ale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś, to nie dziw się że między na­mi się nie układa.


nie-wy­magam-tak-wiele-ale-na­wet-te­mu-wyz­wa­niu ę-nie po­dołałaś-to nie dziw ę-że między-na­mi ę-nie układa
macieiniewy­magamtakwielealena­wette­muwyz­wa­niu sięnie po­dołałaśto nie dziw sięże międzyna­mi sięnie układanie wy­magamwy­magam taktak wieleale na­wetna­wet te­mute­mu wyz­wa­niu sięwyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że międzyże między na­mi sięna­mi się nie układanie wy­magam takwy­magam tak wieleale na­wet te­muna­wet te­mu wyz­wa­niu sięte­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że między na­mi sięże między na­mi się nie układanie wy­magam tak wieleale na­wet te­mu wyz­wa­niu sięna­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaśto nie dziw się że między na­mi się nie układaale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś

Między dobrymi wszystko dobrze się układa. -Cyceron
między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa