Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością.


nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
urszula koziołniewybierasięswoichsnówbyćmożetoonenaswybierająbyćtektórewrogodousposobionepotrzebująnasbyobezwładnićchełpićprzednamiswojąwyższościąnie wybierawybiera sięsię swoichswoich snówbyć możeone nasnas wybierająwybierają ii byćbyć możemoże tektóre sąsą wrogowrogo dodo nasnas usposobionepotrzebują nasby nasnas obezwładnićobezwładnić ii chełpićchełpić sięsię przedprzed naminami swojąswoją wyższościąnie wybiera sięwybiera się swoichsię swoich snówmoże to oneone nas wybierająnas wybierają iwybierają i byći być możebyć może tektóre są wrogosą wrogo dowrogo do nasdo nas usposobioneby nas obezwładnićnas obezwładnić iobezwładnić i chełpići chełpić sięchełpić się przedsię przed namiprzed nami swojąnami swoją wyższością

Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem.Codziennie słuchać, co inni o nas mówią, lub na domiar zagłębiać się w przypuszczeniach, co oni o nas myślą, - to może przyprawić o zgubę najsilniejszego człowieka. Słowem, zróbmy ustępstwo, nie słuchajmy, co o nas mówią, bądźmy głusi na pochwały, nagany, życzenia i nadzieje, nie myślmy nawet o tym!Trze­ba więc nap­rzód porzu­cić smut­ki, narze­kania, wy­leczyć się z sa­mego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nie­szczęściem niż wszys­tko, co nas otacza.A co jeśli Bóg też pot­rze­buje pomocy? Może przez nas nie może spać w nocy... Mar­twisz się przez prob­le­my swo­je i bliskich, A On ma zmar­twienia nas wszys­tkich... Po­wiedz tyl­ko, czy kiedy będzie chciał się wygadać Wysłuchasz...? A może każesz mu spadać?! (In­spi­rowa­ne książką