Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością.


nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
urszula koziołniewybierasięswoichsnówbyćmożetoonenaswybierająbyćtektórewrogodousposobionepotrzebująnasbyobezwładnićchełpićprzednamiswojąwyższościąnie wybierawybiera sięsię swoichswoich snówbyć możeone nasnas wybierająwybierają ii byćbyć możemoże tektóre sąsą wrogowrogo dodo nasnas usposobionepotrzebują nasby nasnas obezwładnićobezwładnić ii chełpićchełpić sięsię przedprzed naminami swojąswoją wyższościąnie wybiera sięwybiera się swoichsię swoich snówmoże to oneone nas wybierająnas wybierają iwybierają i byći być możebyć może tektóre są wrogosą wrogo dowrogo do nasdo nas usposobioneby nas obezwładnićnas obezwładnić iobezwładnić i chełpići chełpić sięchełpić się przedsię przed namiprzed nami swojąnami swoją wyższością

Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić. -Bruno
mówi-ę-że co nas-nie za­bije-to nas-wzmoc­-jed­nak-żeli-nie jes­teśmy-przez-nic-wzmoc­nieni-co­kol­wiek-może-nas-zabić
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21
to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem