nie-wycho­wuj-dzieci-w bo­gac­twie-pieniądze zro­bią-z dziec­ka-ważniaka-który-będzie ę-wy­wyższał­piej-być-wycho­wanym
rychcikniewycho­wujdzieciw bo­gac­twiepieniądze zro­biąz dziec­kaważniakaktórybędzie sięwy­wyższałle­piejbyćwycho­wanymw bie­dzieniżw bo­gac­twiepo­nieważ człowiekwycho­wanyżyjeżyciemszczęściaa nie pieniędzmi~pa­wełrychlica nie wycho­wujwycho­wuj dziecidzieci w bo­gac­twiew bo­gac­twie pieniądze zro­biąpieniądze zro­bią z dziec­kaz dziec­ka ważniakaktóry będzie siębędzie się wy­wyższałle­piejwy­wyższałle­piej byćbyć wycho­wanymwycho­wanym w bie­dziew bie­dzie niżniż w bo­gac­twiepo­nieważ człowiek wycho­wanywycho­wany w bie­dziew bie­dzie żyjeżyje życiemżyciem szczęścia~pa­weł rychlica nie wycho­wuj dzieciwycho­wuj dzieci w bo­gac­twiedzieci w bo­gac­twie pieniądze zro­biąw bo­gac­twie pieniądze zro­bią z dziec­kapieniądze zro­bią z dziec­ka ważniakaktóry będzie się wy­wyższałle­piejbędzie się wy­wyższałle­piej byćwy­wyższałle­piej być wycho­wanymbyć wycho­wanym w bie­dziewycho­wanym w bie­dzie niżw bie­dzie niż w bo­gac­twiepo­nieważ człowiek wycho­wany w bie­dziewycho­wany w bie­dzie żyjew bie­dzie żyje życiemżyje życiem szczęścia

Gdy­by wycho­wanie i pou­cza­nie da­wało owo­ce, to jakże mógłby wycho­wanek Se­neki wy­rosnąć na Nerona? Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.... tyl­ko mar­ny, niepo­ważany i nie­chciany wycho­waw­ca tworzy za­kazy i na­kazy... tworzy też straż do ich pil­no­wania... po­woli sta­je się ty­ranem i ka­tem... za­pomi­na czym jest miłość i miłosierdzie... ... po­ważany i kocha­ny wycho­waw­ca ufa wycho­wan­kom i ich sa­modys­cypli­nie... wie czym jest miłość i wybaczenie...Je­dyne, co można zro­bić dla dzieci, to wycho­wać je; nie można przeżyć za nie życia.Gos­po­dar­ność wycho­wuje szlachet­ne dzieci.