Nie wygrywa wielkiej batalii ten, kto poprzestanie na prostocie lwa. Trzeba być do tego na równi lwem i lisem, który wyczuwa sieć.


nie-wygrywa-wielkiej-batalii-ten-kto-poprzestanie-na-prostocie-lwa-trzeba-być-do-tego-na-równi-lwem-i-lisem-który-wyczuwa-sieć
niccolo machiavelliniewygrywawielkiejbataliitenktopoprzestanienaprostocielwatrzebabyćdotegorównilwemlisemktórywyczuwasiećnie wygrywawygrywa wielkiejwielkiej bataliibatalii tenkto poprzestaniepoprzestanie nana prostocieprostocie lwatrzeba byćbyć dodo tegotego nana równirówni lwemlwem ii lisemktóry wyczuwawyczuwa siećnie wygrywa wielkiejwygrywa wielkiej bataliiwielkiej batalii tenkto poprzestanie napoprzestanie na prostociena prostocie lwatrzeba być dobyć do tegodo tego natego na równina równi lwemrówni lwem ilwem i lisemktóry wyczuwa siećnie wygrywa wielkiej bataliiwygrywa wielkiej batalii tenkto poprzestanie na prostociepoprzestanie na prostocie lwatrzeba być do tegobyć do tego nado tego na równitego na równi lwemna równi lwem irówni lwem i lisemnie wygrywa wielkiej batalii tenkto poprzestanie na prostocie lwatrzeba być do tego nabyć do tego na równido tego na równi lwemtego na równi lwem ina równi lwem i lisem

Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.Wygrywa zawsze ten, kto kocha, nie ten, kto więcej wie.Życiowe bitwy nie zawsze wygrywają silni i szybsi, lecz prędzej czy później TYM, który wygrywa, jest TEN, który nieustannie myśli, że może wygrać.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia.