Nie wys­tar­czy mieć umiejętności, trze­ba też je znać.


nie-wys­tar­czy-mieć-umiejętnoś-trze­ba-też- znać
jerzy pilchniewys­tar­czymiećumiejętnościtrze­bateżje znaćnie wys­tar­czywys­tar­czy miećmieć umiejętnościtrze­ba teżteż je znaćnie wys­tar­czy miećwys­tar­czy mieć umiejętnościtrze­ba też je znaćnie wys­tar­czy mieć umiejętności

Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent.Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać.Nie trze­ba ku­pować na­rodu, wys­tar­czy mieć tych inżynierów dusz i to zu­pełnie załat­wia prob­lem zniewolenia.Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.