Nie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku. Trze­ba jeszcze zro­bić to w porę.


nie-wys­tar­czy-pójść-we właś­wym-kierun­ku-trze­ba jeszcze-zro­bić-to w porę
paweł jasienicaniewys­tar­czypójśćwe właści­wymkierun­kutrze­ba jeszczezro­bićto w poręnie wys­tar­czywys­tar­czy pójśćpójść we właści­wymwe właści­wym kierun­kutrze­ba jeszcze zro­bićzro­bić to w poręnie wys­tar­czy pójśćwys­tar­czy pójść we właści­wympójść we właści­wym kierun­kutrze­ba jeszcze zro­bić to w poręnie wys­tar­czy pójść we właści­wymwys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­kunie wys­tar­czy pójść we właści­wym kierun­ku

Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.W fil­mie nie wys­tar­czy grać, trze­ba jeszcze mieć talent.Nie wys­tar­czy zdo­bywać mądrości, trze­ba jeszcze z niej korzystać.Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać.