Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.


nie-wys­tar­czy-po­kochać-trze­ba-jeszcze-umieć-wziąć-tę miłość-w rę-i prze­nieść-ją przez-całe-życie
konstanty ildefons gałczyńskiniewys­tar­czypo­kochaćtrze­bajeszczeumiećwziąćtę miłośćw ręcei prze­nieśćją przezcałeżycienie wys­tar­czywys­tar­czy po­kochaćtrze­ba jeszczejeszcze umiećumieć wziąćwziąć tę miłośćtę miłość w ręcew ręce i prze­nieśći prze­nieść ją przezją przez całecałe życienie wys­tar­czy po­kochaćtrze­ba jeszcze umiećjeszcze umieć wziąćumieć wziąć tę miłośćwziąć tę miłość w ręcetę miłość w ręce i prze­nieśćw ręce i prze­nieść ją przezi prze­nieść ją przez całeją przez całe życietrze­ba jeszcze umieć wziąćjeszcze umieć wziąć tę miłośćumieć wziąć tę miłość w ręcewziąć tę miłość w ręce i prze­nieśćtę miłość w ręce i prze­nieść ją przezw ręce i prze­nieść ją przez całei prze­nieść ją przez całe życietrze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłośćjeszcze umieć wziąć tę miłość w ręceumieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieśćwziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przeztę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całew ręce i prze­nieść ją przez całe życie

Sa­ma wie­dza nie wys­tar­czy, trze­ba jeszcze umieć ją stosować.Smut­ne czy nie ale przeg­ry­wać też trze­ba umieć, na­wet jak przeg­ry­wa się przez całe życie.Wys­tar­czy tak mało, niedos­trze­gal­ny po­wiew wiat­ru, by spra­wy lek­ko się prze­sunęły i to, za co jeszcze przed chwilą człowiek gotów był od­dać życie, nag­le uka­zuje się ja­ko poz­ba­wiony treści bezsens.Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa.Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.