Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę.


nie-za­jedzie-da­leko-kto-za­miast-ko­-zmienia-woźnicę
wiesław trzaskalskinieza­jedzieda­lekoktoza­miastko­nizmieniawoźnicęnie za­jedzieza­jedzie da­lekokto za­miastza­miast ko­niko­ni zmieniazmienia woźnicęnie za­jedzie da­lekokto za­miast ko­niza­miast ko­ni zmieniako­ni zmienia woźnicękto za­miast ko­ni zmieniaza­miast ko­ni zmienia woźnicękto za­miast ko­ni zmienia woźnicę

Nie zajedzie daleko, kto zamiast koni zmienia woźnicę.Każdy chętnie prze­jedzie się z tobą li­muzyną, ale war­to mieć ko­goś, kto po­jedzie z tobą auto­busem, gdy li­muzy­na się popsuje.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Po podróży wi­no służy. Kto za kółkim tyn nie pije Jak do­jedzie wa­li w szyje A jo jes­tym kumbajnistum I do ba­ka le­je czystum.Za każdym ra­zem kiedy jedziesz do do­mu, jedzie z Tobą mo­je ser­ce. Jak za­sypiasz wra­ca do mnie i zno­wu cze­ka żebyś po nie przy­jechał. I ma nadzieję, że kiedyś po­jedzie z Tobą i nie będzie mu­siało wra­cać, bo zasnę obok.na krańcach nieporozumień gdy stro­ny brną w zaparte da­leko do trzeźwe­go myślenia bo roz­droża mają włas­ne racje połowiczne starania dzielą za­miast łaczyć pa­miętaj że zawsze kij ma dwa końce