Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz...


nie-zacho­wuj ę-jak dziec­ko-gdyż-i tak-pre­zen­-nie dostaniesz
sprajtkaniezacho­wuj sięjak dziec­kogdyżi takpre­zen­tunie dostaniesznie zacho­wuj sięzacho­wuj się jak dziec­kogdyż i taki tak pre­zen­tupre­zen­tu nie dostaniesznie zacho­wuj się jak dziec­kogdyż i tak pre­zen­tui tak pre­zen­tu nie dostanieszgdyż i tak pre­zen­tu nie dostaniesz

Dziec­ko z za­par­tym tchem przygląda się pra­cy rzeźbia­rza. Po długim cza­sie dos­trze­ga jak z bez­kształtnej kłody drew­na wyłania się lis. Po­dek­scy­towa­nie sięga ze­nitu. Wle­pia swo­je ro­zen­tuzjaz­mo­wane oczy w bo­hate­ra i py­ta: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami.Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować.Nig­dy nie zacho­wuj w swoim życiu równo­wagi: jed­na­kowa ilość plusów i mi­nusów da­je w nim zaw­sze zero.Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.I w nie­szczęściu zacho­wuj spokój umysłu. Aequam me­men­to re­bus in ar­duis ser­va­re men­tem. (łac.)