Nie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem.


nie-zaw­sze-niez­na­jomość-zła-jest złem
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)niezaw­szeniez­na­jomośćzłajest złemnie zaw­szezaw­sze niez­na­jomośćniez­na­jomość złazła jest złemnie zaw­sze niez­na­jomośćzaw­sze niez­na­jomość złaniez­na­jomość zła jest złemnie zaw­sze niez­na­jomość złazaw­sze niez­na­jomość zła jest złemnie zaw­sze niez­na­jomość zła jest złem

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna.Wol­ność to­tal­na ludzi, zaw­sze w kon­sek­wen­cji jest złem i to prze­ważnie ok­ru­cieństwem.Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie.Pa­mięcią w przeszłość Niez­na­jomość przyszłości Wędrówka życia Krys­ty­na Sz.13.11.2014r.Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.