Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci 


nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
neil gaimanniezaw­szepa­mięta­myrzeczyktórenie przy­nosząnamchwałyus­pra­wied­li­wiamy jeopa­tula­myw po­god­nekłam­stwalubgrubąwar­stwąniepamięci nie zaw­szezaw­sze pa­mięta­mypa­mięta­my rzeczyktóre nie przy­nosząnie przy­noszą namnam chwałyopa­tula­my w po­god­new po­god­ne kłam­stwakłam­stwa lublub grubągrubą war­stwąwar­stwą niepamięci nie zaw­sze pa­mięta­myzaw­sze pa­mięta­my rzeczyktóre nie przy­noszą namnie przy­noszą nam chwałyopa­tula­my w po­god­ne kłam­stwaw po­god­ne kłam­stwa lubkłam­stwa lub grubąlub grubą war­stwągrubą war­stwą niepamięci 

Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich
ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe