Nie zawsze tylko przyroda i rozum rządzą ludźmi. Również czysty przypadek: okoliczności na pozór bez znaczenia oddziałują na nich z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno na całej naturze człowieka.


nie-zawsze-tylko-przyroda-i-rozum-rządzą-ludźmi-również-czysty-przypadek-okolicznoś-na-pozór-bez-znaczenia-oddziałują-na-nich-z-taką-łą-i
montesquieuniezawszetylkoprzyrodarozumrządząludźmirównieżczystyprzypadekokolicznościnapozórbezznaczeniaoddziałująnichtakąsiłątrwałościążemogąwycisnąćpiętnocałejnaturzeczłowiekanie zawszezawsze tylkotylko przyrodaprzyroda ii rozumrozum rządząrządzą ludźmirównież czystyczysty przypadekokoliczności nana pozórpozór bezbez znaczeniaznaczenia oddziałująoddziałują nana nichnich zz takątaką siłąi trwałościąże mogąmogą wycisnąćwycisnąć piętnopiętno nana całejcałej naturzenaturze człowiekanie zawsze tylkozawsze tylko przyrodatylko przyroda iprzyroda i rozumi rozum rządząrozum rządzą ludźmirównież czysty przypadekokoliczności na pozórna pozór bezpozór bez znaczeniabez znaczenia oddziałująznaczenia oddziałują naoddziałują na nichna nich znich z takąz taką siłątaką siłą isiłą i trwałościąże mogą wycisnąćmogą wycisnąć piętnowycisnąć piętno napiętno na całejna całej naturzecałej naturze człowieka

Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.Niedobrze, gdy brudną sprawę ujawnia czysty przypadek.Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei.Wartość dziel człowieka nie kryje się zgoła w nich samych, ale w rozwoju, jaki przydają im dzieła inne i okoliczności późniejsze.