Nie zbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzych wartości.


nie-zbu­dujesz-włas­nej-toż­moś-pop­rzez-ab­sor­pcję-cudzych-wartoś
alfa centauriniezbu­dujeszwłas­nejtożsa­mościpop­rzezab­sor­pcjęcudzychwartościnie zbu­dujeszzbu­dujesz włas­nejwłas­nej tożsa­mościtożsa­mości pop­rzezpop­rzez ab­sor­pcjęab­sor­pcję cudzychcudzych wartościnie zbu­dujesz włas­nejzbu­dujesz włas­nej tożsa­mościwłas­nej tożsa­mości pop­rzeztożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcjępop­rzez ab­sor­pcję cudzychab­sor­pcję cudzych wartościnie zbu­dujesz włas­nej tożsa­mościzbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzezwłas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcjętożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzychpop­rzez ab­sor­pcję cudzych wartościnie zbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzezzbu­dujesz włas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcjęwłas­nej tożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzychtożsa­mości pop­rzez ab­sor­pcję cudzych wartości

To­bie wie­cznie tyl­ko Ty sam w tej swo­jej cias­nej głowie... ta­kim spo­sobem nie zbu­dujesz życia, i nie prze­konasz do siebie świata gdy myślisz wyłącznie o sobie.Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.Pier­wszym kro­kiem do zbu­dowa­nia włas­nej war­tości jest przyz­na­nie so­bie pra­wa do po­pełniania błędów.Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego.Cier­pienie jest ka­mieniem pro­bier­czym naszej włas­nej wartości.Mężczyz­na reali­zuje się pop­rzez działania, ko­bieta pop­rzez swo­jego mężczyznę, dzięki niemu. Z wy­sokości naszych ob­casów wpa­damy wprost w wąską szcze­linę te­go, co oz­nacza by­cie ko­bietą. Za­kochu­jesz się i sądzisz, że od­na­lazłaś samą siebie. Ale zbyt często szu­kasz siebie wewnątrz niego. Nap­rawdę jest tyl­ko jed­no miej­sce w którym możesz od­na­leźć siebie - serce.