Nie ze wszys­tkim mu­simy się zgadzać. W końcu na tym po­lega wy­miana poglądów, ale czy to znaczy, że ma­my się op­lu­wać, bo myśli­my inaczej i szuf­ladko­wać z te­go po­wodu na lep­szych i gorszych? 


nie-ze wszys­tkim-mu­simy ę-zgadzać-w końcu-na tym-po­lega-wy­miana-poglądów-ale-czy-to znaczy-że ­my ę-op­lu­wać
mateusz piecki schizoidalnynieze wszys­tkimmu­simy sięzgadzaćw końcuna tympo­legawy­mianapoglądówaleczyto znaczyże ma­my sięop­lu­waćbo myśli­myinaczeji szuf­ladko­waćz te­gopo­woduna lep­szychi gorszych nie ze wszys­tkimze wszys­tkim mu­simy sięmu­simy się zgadzaćw końcu na tymna tym po­legapo­lega wy­mianawy­miana poglądówale czyczy to znaczyże ma­my się op­lu­waćbo myśli­my inaczejinaczej i szuf­ladko­waći szuf­ladko­wać z te­goz te­go po­wodupo­wodu na lep­szychnie ze wszys­tkim mu­simy sięze wszys­tkim mu­simy się zgadzaćw końcu na tym po­legana tym po­lega wy­mianapo­lega wy­miana poglądówale czy to znaczybo myśli­my inaczej i szuf­ladko­waćinaczej i szuf­ladko­wać z te­goi szuf­ladko­wać z te­go po­woduz te­go po­wodu na lep­szych

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili. -Jean de La Bruyére
hoj­ność-po­lega-nie ty­-na tym-aby da­wać-żo-co na tym-aby da­wać-w od­po­wied­niej-chwili
Nie można da­wać te­go, cze­go się nie ma. Żeby móc da­wać miłość, mu­simy ją w so­bie mieć. -Leo Buscaglia
nie-można-da­wać-te­go-cze­go ę-nie -Żeby móc-da­wać-miłość-mu­simy-ją w so­bie-mieć
Nie raz czy­jejś śmier­ci możemy się spodziewać, ale nie znaczy to że mu­simy się z tym pogodzić. -NightHuntress
nie-raz-czy­jejś-śmier­-możemy ę-spodziewać-ale-nie znaczy-to że mu­simy ę-z tym-pogodzić