Nie zmienisz, Ani nie cof­niesz zdarzeń. Liście już opadły.


nie-zmienisz-ani-nie cof­niesz-zdarzeń-liście-już-opadły
cytlopkaniezmieniszaninie cof­nieszzdarzeńliściejużopadłynie zmieniszani nie cof­niesznie cof­niesz zdarzeńliście jużjuż opadłyani nie cof­niesz zdarzeńliście już opadły

Led­wo już widzę na serce Nie wyt­rzy­mam więcej Z sił opadły mi ręce Ale chcę od­dychać jeszcze Po­kochaj mnie? Nig­dy nie zaglądaj do przeszłości lecz pat­rz w przyszłość. Bo przeszłości juz nie zmienisz.To czy zos­ta­niesz złama­ny fi­zycznie nie za­leży od Ciebie, ale to czy zos­ta­niesz złama­ny psychicznie już tak.Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu.Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom.