Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika....


nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
[email protected]niezmieniszsiebiesiedzącbezczynniedoświad­cze­niawszakwynikażecięższajest pra­canadmyślaminiżot­warciemsłoikanie zmieniszzmienisz siebiesiedząc bezczynniez doświad­cze­niadoświad­cze­nia wszakwszak wynikaże cięższacięższa jest pra­cajest pra­ca nadnad myślaminiż nadnad ot­warciemot­warciem słoikanie zmienisz siebiez doświad­cze­nia wszakdoświad­cze­nia wszak wynikaże cięższa jest pra­cacięższa jest pra­ca nadjest pra­ca nad myślaminiż nad ot­warciemnad ot­warciem słoikaz doświad­cze­nia wszak wynikaże cięższa jest pra­ca nadcięższa jest pra­ca nad myślaminiż nad ot­warciem słoikaże cięższa jest pra­ca nad myślami

Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą.Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.W cier­pieniu jest ty­siąckrot­nie więcej doświad­cze­nia niż przyjemności.Mo­ja zna­joma jest kuchar­ka i po­wiada, ze z jej doświad­cze­nia wy­nika, iż Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty.Po­siadam szczególny ta­lent do roz­myśla­nia nad po­nurą stroną życia, wy­ciąga­nia z niej najgłębszej go­ryczy i sma­kowa­nia jej; zba­daw­szy ją tak do cna, wie­działem, jak naj­sku­teczniej znęcać się nad sobą.