Nie zna­my włas­nych uczuć w sto­sun­ku do ukocha­nych, dopóki nie za­bie­rze ich śmierć.


nie-zna­my-włas­nych-uczuć-w sto­sun­ku-do ukocha­nych-dopóki-nie za­bie­rze-ich-śmierć
r » anne rice » mumianiezna­mywłas­nychuczućw sto­sun­kudo ukocha­nychdopókinie za­bie­rzeichśmierćnie zna­myzna­my włas­nychwłas­nych uczućuczuć w sto­sun­kuw sto­sun­ku do ukocha­nychdopóki nie za­bie­rzenie za­bie­rze ichich śmierćnie zna­my włas­nychzna­my włas­nych uczućwłas­nych uczuć w sto­sun­kuuczuć w sto­sun­ku do ukocha­nychdopóki nie za­bie­rze ichnie za­bie­rze ich śmierćnie zna­my włas­nych uczućzna­my włas­nych uczuć w sto­sun­kuwłas­nych uczuć w sto­sun­ku do ukocha­nychdopóki nie za­bie­rze ich śmierćnie zna­my włas­nych uczuć w sto­sun­kuzna­my włas­nych uczuć w sto­sun­ku do ukocha­nych

War­tość człowieka os­ta­tecznie nig­dy nie wy­raża się w sto­sun­ku do dru­giego człowieka, tyl­ko w sto­sun­ku do siebie sa­mego. Dla­tego też nig­dy nie po­win­niśmy uza­leżniać nasze­go poczu­cia włas­nej war­tości al­bo też poczu­cia włas­nej god­ności od in­nych ludzi, bez względu na to, jak cier­pieli­byśmy z te­go powodu.Wzo­rowa­nie się na in­nych uz­na­nych twórcach to nic zdrożne­go, to naj­lep­szy zna­ny mi sposób na rozwój włas­ne­go ta­len­tu i poszu­kiwa­nia włas­nej drogi.Ser­ce człowieka nie zna sil­niej­szej na­miętności niż żądza nakłonienia in­nych do włas­nych przekonań.Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych.Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi.Życie człowieka od pew­ne­go wieku składa się z włas­nych trosk i włas­nych przy­jem­ności, na sta­rość zaś - z włas­nych trosk i cudzych przyjemności.