Nie znałem nigdy człowieka, który by nie był zdolny znieść cudzego nieszczęścia z doskonałym poddaniem chrześcijańskim.


nie-znałem-nigdy-człowieka-który-by-nie-był-zdolny-znieść-cudzego-nieszczęścia-z-doskonałym-poddaniem-chrześcijańskim
jonathan swiftnieznałemnigdyczłowiekaktórybyniebyłzdolnyznieśćcudzegonieszczęściadoskonałympoddaniemchrześcijańskimnie znałemznałem nigdynigdy człowiekaktóry byby nienie byłbył zdolnyzdolny znieśćznieść cudzegocudzego nieszczęścianieszczęścia zz doskonałymdoskonałym poddaniempoddaniem chrześcijańskimnie znałem nigdyznałem nigdy człowiekaktóry by nieby nie byłnie był zdolnybył zdolny znieśćzdolny znieść cudzegoznieść cudzego nieszczęściacudzego nieszczęścia znieszczęścia z doskonałymz doskonałym poddaniemdoskonałym poddaniem chrześcijańskimnie znałem nigdy człowiekaktóry by nie byłby nie był zdolnynie był zdolny znieśćbył zdolny znieść cudzegozdolny znieść cudzego nieszczęściaznieść cudzego nieszczęścia zcudzego nieszczęścia z doskonałymnieszczęścia z doskonałym poddaniemz doskonałym poddaniem chrześcijańskimktóry by nie był zdolnyby nie był zdolny znieśćnie był zdolny znieść cudzegobył zdolny znieść cudzego nieszczęściazdolny znieść cudzego nieszczęścia zznieść cudzego nieszczęścia z doskonałymcudzego nieszczęścia z doskonałym poddaniemnieszczęścia z doskonałym poddaniem chrześcijańskim

Krzyż był i jest wciąż chrześcijańskim znakiem zbawienia i miłości.W okresie Odrodzenia obraz zbliżony był do widowiska teatralnego, był mistrz, który posiadał talent i wykorzystywał go, a dziś nie ma mistrzów, obraz odsłania człowieka i jego przeżycia wewnętrzne.Po ilu dniach kobieta jest rytualnie oczyszczona od mę­ża? - Od własnego zaraz, od cudzego nigdy.Nieszczęścia nigdy jeszcze nie naprawiła bezczynność ani lenistwo.Bądźmy dobrej myśli pamiętając, że najgorsze nieszczęścia nigdy nie przychodzą.