Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty.


nie-znaczenia-ile-masz-pieniędzy-ani-ile-rzeczy-możesz-być-biedakiem-ale-mając-psa-jesteś-bogaty
louis sabinnieznaczeniailemaszpieniędzyanirzeczymożeszbyćbiedakiemalemającpsajesteśbogatynie mama znaczeniaznaczenia ileile maszmasz pieniędzypieniędzy aniani ileile rzeczymożesz byćbyć biedakiemale mającmając psapsa jesteśjesteś bogatynie ma znaczeniama znaczenia ileznaczenia ile maszile masz pieniędzymasz pieniędzy anipieniędzy ani ileani ile rzeczymożesz być biedakiemale mając psamając psa jesteśpsa jesteś bogatynie ma znaczenia ilema znaczenia ile maszznaczenia ile masz pieniędzyile masz pieniędzy animasz pieniędzy ani ilepieniędzy ani ile rzeczyale mając psa jesteśmając psa jesteś bogatynie ma znaczenia ile maszma znaczenia ile masz pieniędzyznaczenia ile masz pieniędzy aniile masz pieniędzy ani ilemasz pieniędzy ani ile rzeczyale mając psa jesteś bogaty

Jeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty. -Jean Paul Getty
jeśli-możesz-po­liczyć-ile-masz-pieniędzy-nie jes­teś-bar­dzo-bogaty
to-nie-to-co-masz-ani-to-kim-jesteś-ani-to-gdzie-jesteś-ani-co-robisz-czyni-cię-szczęśliwym-bądź-nieszczęśliwym-chodzi-o-to-o-czym-myślisz
Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-bogactwo-polega-nie-na-tym-żeby-mieć-tyle-pieniędzy-ile-ę-chce-tylko-żeby-mieć-tyle-pieniędzy-ile-ę-potrzebuje
Nie liczy się, co ro­bimy ani ile ro­bimy, lecz to, ile miłości wkłada­my w działanie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-liczy-ę-co ro­bimy-ani-ile-ro­bimy-lecz-to-ile-miłoś-wkłada­my-w działanie