Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś bogaty.


nie-znaczenia-ile-masz-pieniędzy-ani-ile-rzeczy-możesz-być-biedakiem-ale-mając-psa-jesteś-bogaty
louis sabinnieznaczeniailemaszpieniędzyanirzeczymożeszbyćbiedakiemalemającpsajesteśbogatynie mama znaczeniaznaczenia ileile maszmasz pieniędzypieniędzy aniani ileile rzeczymożesz byćbyć biedakiemale mającmając psapsa jesteśjesteś bogatynie ma znaczeniama znaczenia ileznaczenia ile maszile masz pieniędzymasz pieniędzy anipieniędzy ani ileani ile rzeczymożesz być biedakiemale mając psamając psa jesteśpsa jesteś bogatynie ma znaczenia ilema znaczenia ile maszznaczenia ile masz pieniędzyile masz pieniędzy animasz pieniędzy ani ilepieniędzy ani ile rzeczyale mając psa jesteśmając psa jesteś bogatynie ma znaczenia ile maszma znaczenia ile masz pieniędzyznaczenia ile masz pieniędzy aniile masz pieniędzy ani ilemasz pieniędzy ani ile rzeczyale mając psa jesteś bogaty

Jeśli możesz po­liczyć, ile masz pieniędzy, nie jes­teś bar­dzo bogaty.Stoisz w sa­mym środ­ku świata, możesz się roz­glądać dookoła i widzieć wszys­tko, co is­tnieje. Nie na­leżysz całko­wicie ani do nieba, ani do ziemi, ani śmier­telny jes­teś, ani nieśmier­telny, możesz sam siebie tworzyć i ug­niatać, możesz stać się zwierzęciem, ale możesz się od­rodzić w bo­gu po­dob­nej pos­ta­ci. Ty je­den możesz się roz­wi­jać, możesz rosnąć według wol­nej wo­li, masz w so­bie za­rod­ki wszel­kiego życia.Ile no­cy pot­rze­ba, by nab­rać odwagi? Twier­dzisz za­tem, że wiesz, możesz i tak chcesz. Masz pra­wo. Wy­ciągasz nitkę z mo­jej ulu­bionej su­kien­ki. Widziałam og­romny wy­siłek, kiedy łamałaś ob­ca­sy moich ulu­bionych czer­wo­nych szpi­lek. Nie do­tyka mnie ani dłoń ani two­je słowo, przyjacielu.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.Nie liczy się, co ro­bimy ani ile ro­bimy, lecz to, ile miłości wkłada­my w działanie.