Nie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra, jeśli nie szu­kasz te­raz. Z cyk­lu po­wieści


nie-znaj­dziesz-lep­sze­go-jut­ra-śli-nie szu­kasz-te­raz-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przez­nacze­nia
ridernieznaj­dzieszlep­sze­gojut­rajeślinie szu­kaszte­razcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzez­nacze­nianie znaj­dzieszznaj­dziesz lep­sze­golep­sze­go jut­rajeśli nie szu­kasznie szu­kasz te­razz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przez­nacze­nianie znaj­dziesz lep­sze­goznaj­dziesz lep­sze­go jut­rajeśli nie szu­kasz te­razz cyk­lu po­wieścinie znaj­dziesz lep­sze­go jut­ra

Ser­ce jest twier­dzą, która zaw­sze upa­da tyl­ko przez tych, których sa­ma do siebie wpuściła. Z cyk­lu po­wieści W sieci śmier­ci ni­ci z życia. Z cyk­lu po­wieści Pus­te słowa lu­bią wy­pełniać us­ta. Z cyk­lu po­wieści Nie wiemy, co jut­ro zgo­tuje nam los. Ale to nie los de­cydu­je, czym to przyp­ra­wimy. Naj­lep­sze jest dob­re nas­ta­wienie i blis­kość ważnych dla nas osób. Syp­nij tym do ga­ra zwa­nym przez­nacze­niem, a przełkniesz wszystko. Z cyk­lu po­wieści Niejed­no roz­sta­nie przy­wiera do nas na stałe. Z cyk­lu po­wieści Pożąda­nie jest cieka­wością ciała, miłość wiedzą uczuć Z cyk­lu po­wieści