Nie znajdę przyczy­ny za­gubienia siebie To od­wet śmier­telny na złej stro­nie duszy Kon­trast w człowieku jak między ziemią a niebem Siła niemal Bos­ka, co diament niemal skruszy Ko­nek­sje ze Złem, pak­ty z Dob­rem zawarte Umysł nieog­ra­niczo­ny pros­totą myślenia Dob­re Ser­ce i choć ska­mieniałe to otwarte Nie ok­raszo­ne niewiedzą po­wodu istnienia Czys­tość su­mienia za­leżna od faktów Tych fałszy­wych jak i auten­tycznych za razem Pa­radoks kłam­cy - przyczy­na artefaktów Znaj­dujących w podświado­mości swą bazę.


nie-znajdę-przyczy­ny-za­gubienia-siebie-to-od­wet-śmier­telny-na złej-stro­nie-duszy-kon­trast-w człowieku-jak między-ziemią-a niebem
brunonieznajdęprzyczy­nyza­gubieniasiebietood­wetśmier­telnyna złejstro­nieduszykon­trastw człowiekujak międzyziemiąa niebemsiłaniemalbos­kaco diamentskruszyko­nek­sjeze złempak­tyz dob­remzawarteumysłnieog­ra­niczo­nypros­totąmyśleniadob­reser­cei choćska­mieniałeto otwarteok­raszo­neniewiedząpo­woduistnieniaczys­tośćsu­mieniaza­leżnaod faktówtychfałszy­wychjak i auten­tycznychza razempa­radokskłam­cy przyczy­naartefaktówznaj­dującychw podświado­mościswąbazęnie znajdęznajdę przyczy­nyprzyczy­ny za­gubieniaza­gubienia siebieod­wet śmier­telnyśmier­telny na złejna złej stro­niestro­nie duszyduszy kon­trastkon­trast w człowiekuw człowieku jak międzyjak między ziemiąziemią a niebema niebem siłasiła niemalniemal bos­kaco diament niemalniemal skruszyskruszy ko­nek­sjeko­nek­sje ze złempak­ty z dob­remz dob­rem zawartezawarte umysłumysł nieog­ra­niczo­nynieog­ra­niczo­ny pros­totąpros­totą myśleniamyślenia dob­redob­re ser­ceser­ce i choći choć ska­mieniałeska­mieniałe to otwarteto otwarte nienie ok­raszo­neok­raszo­ne niewiedząniewiedzą po­wodupo­wodu istnieniaistnienia czys­tośćczys­tość su­mieniasu­mienia za­leżnaza­leżna od faktówod faktów tychtych fałszy­wychfałszy­wych jak i auten­tycznychjak i auten­tycznych za razemza razem pa­radokspa­radoks kłam­cy przyczy­na artefaktówartefaktów znaj­dującychznaj­dujących w podświado­mościw podświado­mości swąswą bazęnie znajdę przyczy­nyznajdę przyczy­ny za­gubieniaprzyczy­ny za­gubienia siebiesiebie to od­wetod­wet śmier­telny na złejśmier­telny na złej stro­niena złej stro­nie duszystro­nie duszy kon­trastduszy kon­trast w człowiekukon­trast w człowieku jak międzyw człowieku jak między ziemiąjak między ziemią a niebemziemią a niebem siłaa niebem siła niemalsiła niemal bos­kaco diament niemal skruszyniemal skruszy ko­nek­sjeskruszy ko­nek­sje ze złempak­ty z dob­rem zawartez dob­rem zawarte umysłzawarte umysł nieog­ra­niczo­nyumysł nieog­ra­niczo­ny pros­totąnieog­ra­niczo­ny pros­totą myśleniapros­totą myślenia dob­remyślenia dob­re ser­cedob­re ser­ce i choćser­ce i choć ska­mieniałei choć ska­mieniałe to otwarteska­mieniałe to otwarte nieto otwarte nie ok­raszo­nenie ok­raszo­ne niewiedząok­raszo­ne niewiedzą po­woduniewiedzą po­wodu istnieniapo­wodu istnienia czys­tośćistnienia czys­tość su­mieniaczys­tość su­mienia za­leżnasu­mienia za­leżna od faktówza­leżna od faktów tychod faktów tych fałszy­wychtych fałszy­wych jak i auten­tycznychfałszy­wych jak i auten­tycznych za razemjak i auten­tycznych za razem pa­radoksza razem pa­radoks kłam­cy przyczy­na artefaktów znaj­dującychartefaktów znaj­dujących w podświado­mościznaj­dujących w podświado­mości swąw podświado­mości swą bazę

Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno.Życie równie dob­rze może być fil­mem, które­go poszczególne, naj­drob­niej­sze ujęcia są za­pisy­wane na ser­we­rach zbioro­wej podświado­mości ja­ko per­fekcyj­nie od­wzo­rowa­ne, wielo­wymiaro­we ob­ra­zy. Jak ma­my spos­trzec różnicę z per­spek­ty­wy najzwyk­lej­sze­go widza? Nie wiemy jak te­go do­konać. Ale gdy znaj­dziemy sposób aby się do­wie­dzieć, uda nam się je­dynie za­bić pojęcie wiary, zniżając je do po­ziomu najzwyk­lej­sze­go, rac­jo­nal­ne­go faktu.Tak nap­rawdę dla żad­ne­go prob­le­mu nie ma po pros­tu dwóch od­po­wie­dzi, niemal zaw­sze znaj­dzie się ich przedział, a Og­ra­niczo­ny umysł wyżywa się w nieog­ra­niczo­nych ambicjach.Czy­ny są dob­re, jeśli przyczy­niają się do szczęścia, złe, jeśli przyczy­niają się do cze­goś prze­ciw­ne­go. Przez szczęście ro­zumie się przy­jem­ność i brak cier­pienia, przez nie­szczęście - cier­pienie i brak przyjemności.Nie ma żad­ne­go kon­taktu świata wyob­raźni ze światem rzeczy­wis­tym, między słowa­mi wier­sza a naszym życiem nie zachodzi związek przyczy­ny i skutku.