Nie znaliśmy dobrze utopii bądź wyleciały nam z pamięci, zbytnio też opłakiwano niemożliwość ich realizacji. Tymczasem okazały się łatwiejsze do urzeczywistnienia, niż sądzono dawniej. I dziś już co innego nas niepokoi: jak uniknąć ich definitywnej realizacji.


nie-znaliśmy-dobrze-utopii-bądź-wyleciały-nam-z-pamię-zbytnio-też-opłakiwano-niemożliwość-ich-realizacji-tymczasem-okazały-ę-łatwiejsze
mikołaj bierdiajewnieznaliśmydobrzeutopiibądźwyleciałynampamięcizbytnioteżopłakiwanoniemożliwośćichrealizacjitymczasemokazałysięłatwiejszedourzeczywistnienianiżsądzonodawniejdziśjużcoinnegonasniepokoijakuniknąćdefinitywnejnie znaliśmyznaliśmy dobrzedobrze utopiiutopii bądźbądź wyleciaływyleciały namnam zz pamięcizbytnio teżteż opłakiwanoopłakiwano niemożliwośćniemożliwość ichich realizacjitymczasem okazałyokazały sięsię łatwiejszełatwiejsze dodo urzeczywistnienianiż sądzonosądzono dawnieji dziśdziś jużjuż coco innegoinnego nasnas niepokoijak uniknąćuniknąć ichich definitywnejdefinitywnej realizacjinie znaliśmy dobrzeznaliśmy dobrze utopiidobrze utopii bądźutopii bądź wyleciałybądź wyleciały namwyleciały nam znam z pamięcizbytnio też opłakiwanoteż opłakiwano niemożliwośćopłakiwano niemożliwość ichniemożliwość ich realizacjitymczasem okazały sięokazały się łatwiejszesię łatwiejsze dołatwiejsze do urzeczywistnienianiż sądzono dawnieji dziś jużdziś już cojuż co innegoco innego nasinnego nas niepokoijak uniknąć ichuniknąć ich definitywnejich definitywnej realizacji

Świadomość trudności, jakie napotkamy w realizacji swoich zamierzeń, jest już połową zwycięstwa.Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach.Nic łatwiejszego jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci.Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią.