Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo.


nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
jerzy broszkiewicznieznoszękłam­stwana czczoanimil­cze­niana trzeźwonie znoszęznoszę kłam­stwakłam­stwa na czczona czczo aniani mil­cze­niamil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwaznoszę kłam­stwa na czczokłam­stwa na czczo anina czczo ani mil­cze­niaani mil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwa na czczoznoszę kłam­stwa na czczo anikłam­stwa na czczo ani mil­cze­niana czczo ani mil­cze­nia na trzeźwonie znoszę kłam­stwa na czczo aniznoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­niakłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo

Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila.Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra.Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera.Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia