Nie zostawiaj mnie, kochany, na pustyni bez Twej dłoni, którą można ścisnąć nocą, Twego głosu, który zbudzi mnie ze snu, Twej miłości, co owinie dzień czułością. Tul mnie, kochany, tul, i powiedz, jaka jestem młoda, i że czas uchroni mnie przed starością.


nie-zostawiaj-mnie-kochany-na-pustyni-bez-twej-dłoni-którą-można-ścisnąć-nocą-twego-głosu-który-zbudzi-mnie-ze-snu-twej-miłoś-co-owinie
catherine cooksonniezostawiajmniekochanynapustynibeztwejdłoniktórąmożnaścisnąćnocątwegogłosuktóryzbudzimniezesnumiłościcoowiniedzieńczułościątultulpowiedzjakajestemmłodażeczasuchroniprzedstarościąnie zostawiajzostawiaj mniena pustynipustyni bezbez twejtwej dłoniktórą możnamożna ścisnąćścisnąć nocątwego głosuktóry zbudzizbudzi mniemnie zeze snutwej miłościco owinieowinie dzieńdzień czułościątul mniei powiedzjaka jestemjestem młodaże czasczas uchroniuchroni mniemnie przedprzed starościąnie zostawiaj mniena pustyni bezpustyni bez twejbez twej dłoniktórą można ścisnąćmożna ścisnąć nocąktóry zbudzi mniezbudzi mnie zemnie ze snuco owinie dzieńowinie dzień czułościąjaka jestem młodai że czasże czas uchroniczas uchroni mnieuchroni mnie przedmnie przed starością