Nieba uchyla Ser­ce po brze­gi wiary Anioł na straży Krys­ty­na Sz.  04.08.2014r.


nieba-uchyla-ser­-po brze­gi-wiary-anioł-na straży-krys­ty­na-sz- 04082014r
krystaniebauchylaser­cepo brze­giwiaryaniołna strażykrys­ty­nasz 04082014rnieba uchylauchyla ser­ceser­ce po brze­gipo brze­gi wiarywiary aniołanioł na strażyna straży krys­ty­nakrys­ty­na sznieba uchyla ser­ceuchyla ser­ce po brze­giser­ce po brze­gi wiarypo brze­gi wiary aniołwiary anioł na strażyanioł na straży krys­ty­nana straży krys­ty­na sznieba uchyla ser­ce po brze­giuchyla ser­ce po brze­gi wiaryser­ce po brze­gi wiary aniołpo brze­gi wiary anioł na strażywiary anioł na straży krys­ty­naanioł na straży krys­ty­na sznieba uchyla ser­ce po brze­gi wiaryuchyla ser­ce po brze­gi wiary aniołser­ce po brze­gi wiary anioł na strażypo brze­gi wiary anioł na straży krys­ty­nawiary anioł na straży krys­ty­na sz

Uchyl ser­ce swe Jak w siódmym niebie - uwierz Anioł chro­ni cię Krys­ty­na Sz. 03.08.2014r. -krysta
uchyl-ser­-swe-jak-w ódmym-niebie- uwierz-anioł-chro­-ę-krys­ty­na-sz-03082014r
Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r. -krysta
wzro­kiem-dotykasz-rodzin­ne-fotografie-ser­-łaskocze-krys­ty­na-sz-02082014r
Powtarzający rytm ser­ce wystukuje. Cza­somierz życia. Krys­ty­na Sz. 10.08.2014r. -krysta
powtarzający-rytm-ser­-wystukuje-cza­somierz-życia-krys­ty­na-sz-10082014r
anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob
anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r  -krysta
na-fotografii-po­dob­-lecz-in­-dziś-metamorfoza-krys­ty­na-sz-20072014r 
Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r. -krysta
kalendarzowe-la­to-pachnie-jesienią-ma­lino­wy-sad-krys­ty­na-sz-21082014r