Niebo rozbłysło gwiaz­dy szep­tem migocą weźmy ich przykład Wsłuchaj­my się w serca mówmy wyłącznie ciszą 


niebo-rozbłysło-gwiaz­dy-szep­tem-migocą-weźmy-ich-przykład-wsłuchaj­my ę-w serca-mówmy-wyłącznie-ciszą 
to_tylko_łzynieborozbłysłogwiaz­dyszep­temmigocąweźmyichprzykładwsłuchaj­my sięw sercamówmywyłącznieciszą niebo rozbłysłorozbłysło gwiaz­dygwiaz­dy szep­temszep­tem migocąmigocą weźmyweźmy ichich przykładprzykład wsłuchaj­my sięwsłuchaj­my się w sercaw serca mówmymówmy wyłączniewyłącznie ciszą niebo rozbłysło gwiaz­dyrozbłysło gwiaz­dy szep­temgwiaz­dy szep­tem migocąszep­tem migocą weźmymigocą weźmy ichweźmy ich przykładich przykład wsłuchaj­my sięprzykład wsłuchaj­my się w sercawsłuchaj­my się w serca mówmyw serca mówmy wyłączniemówmy wyłącznie ciszą niebo rozbłysło gwiaz­dy szep­temrozbłysło gwiaz­dy szep­tem migocągwiaz­dy szep­tem migocą weźmyszep­tem migocą weźmy ichmigocą weźmy ich przykładweźmy ich przykład wsłuchaj­my sięich przykład wsłuchaj­my się w sercaprzykład wsłuchaj­my się w serca mówmywsłuchaj­my się w serca mówmy wyłączniew serca mówmy wyłącznie ciszą niebo rozbłysło gwiaz­dy szep­tem migocąrozbłysło gwiaz­dy szep­tem migocą weźmygwiaz­dy szep­tem migocą weźmy ichszep­tem migocą weźmy ich przykładmigocą weźmy ich przykład wsłuchaj­my sięweźmy ich przykład wsłuchaj­my się w sercaich przykład wsłuchaj­my się w serca mówmyprzykład wsłuchaj­my się w serca mówmy wyłączniewsłuchaj­my się w serca mówmy wyłącznie ciszą 

Noc szep­ce mi, że jes­teś dob­rym przy­jacielem, że po­możesz w wal­ce ze smutkiem, że ra­zem wyg­ra­my ze strachem. Roz­po­wiada o twych za­letach, Mówi że każdy człowiek w po­goni za Tobą trwa. Noc szep­ce mi, że zwą Cię szczęściem. Up­rzej­me gwiaz­dy na prośbę nocy Oświet­lają Ci drogę do mo­jego serca. Noc szep­ce mi, że jes­teś już blis­ko. Czu­je Twój od­dech, Wiem także o uśmie­chu na Twoich ustach. Czekam, Aż położysz się obok. Cze­kam, Na przy­tule­nie radości Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia...i zro­biło się cicho tyl­ko nasze serca ga­lopo­wały jak szalone pędząc na swo­je spotkanie cisza pogłebiła się kiedy nasze usta spot­kały się w pocałunku two­je dłonie z czułością otoczyły mnie ciepłem miłości czując całym sobą bezwstydność two­jego ciała zrozumiałem stałem się przezroczystością spełniając równa­nie miłości cisza trwała jeszcze długo aż ga­lop naszych serc ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki W pol­skie la­to spo­cone za­pachem kon­wa­lii żądasz z prze­korą gwiaz­dek spa­dających nocą więc płynę żabką na skróty do Aus­tra­lii by zwinąć w cy­lin­der, które jeszcze migocą.Objął mnie i przy­cisnął do siebie... Położyłam głowę na je­go klat­ce piersiowej, słuchając bi­cia JE­GO ser­ca, które w tym właśnie mo­men­cie biło tyl­ko i wyłącznie dla mnie... Szep­tem, wprost do ucha złożył mi obietnice... Zam­knęłam oczy ze szczęścia.Niebo domknięte, ciszą snów się ot­wiera, sól z rzęs - noc zwiewa.