Niebo spada nam na głowę nie po to, a by się z nami bawić, ale po to, aby nas podziwiać kiedy się podnosimy.


niebo-spada-nam-na-głowę-nie-po-to-a-by-ę-z-nami-bawić-ale-po-to-aby-nas-podziwiać-kiedy-ę-podnosimy
anonimniebospadanamnagłowęniepotobysięnamibawićaleabynaspodziwiaćkiedypodnosimyniebo spadaspada namnam nana głowęgłowę nienie poby sięz naminami bawićale poaby nasnas podziwiaćpodziwiać kiedykiedy sięsię podnosimyniebo spada namspada nam nanam na głowęna głowę niegłowę nie poa by sięby się zsię z namiz nami bawićaby nas podziwiaćnas podziwiać kiedypodziwiać kiedy siękiedy się podnosimyniebo spada nam naspada nam na głowęnam na głowę niena głowę nie poa by się zby się z namisię z nami bawićaby nas podziwiać kiedynas podziwiać kiedy siępodziwiać kiedy się podnosimyniebo spada nam na głowęspada nam na głowę nienam na głowę nie poa by się z namiby się z nami bawićaby nas podziwiać kiedy sięnas podziwiać kiedy się podnosimy

Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone.Kiedy spada serwetka i kelner przynosi inną robi nam się przykro, bo zdążyliśmy już tamtą polubić.Kobietę naprzód trzyma się w ramionach, potem one trzymają nas pod rękę, a wreszcie włażą nam na głowę.Nasza słabość otworzyła nam niebo, bo sprowadziła na nas miłosierdzie Boga i zyskała nam Jego miłość.Chciałabym iść te­raz z Tobą uli­cami te­go mias­ta. Pat­rzeć w niebo i podzi­wiać spa­dające śnieżyn­ki. Jak dzieci łapać je na języ­ki i jeść. Mieć we włosach płat­ki śniegu, które tańcząc zaplątały nam się we włosy.. Podzi­wiać piękno zi­my i nie zważać uwa­gi na mróz, ale og­rze­wać się nawza­jem.. Chciał;aby w tą zimę czuć zim­no tyl­ko w rękach, ale już nie na sercu..Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.