Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana.


niebo-zaczyna-ę-na-ziemi-tam-gdzie-ludzie-stają-ę-przyjaciółmi-a-dobroć-jest-przekazywana
phil bosmansniebozaczynasięnaziemitamgdzieludziestająprzyjaciółmidobroćjestprzekazywananiebo zaczynazaczyna sięsię nana ziemigdzie ludzieludzie stająstają sięsię przyjaciółmidobroć jestjest przekazywananiebo zaczyna sięzaczyna się nasię na ziemigdzie ludzie stająludzie stają sięstają się przyjaciółmia dobroć jestdobroć jest przekazywananiebo zaczyna się nazaczyna się na ziemigdzie ludzie stają sięludzie stają się przyjaciółmia dobroć jest przekazywananiebo zaczyna się na ziemigdzie ludzie stają się przyjaciółmi

Ludzie się mylą, za dobroć we mnie biorąc moje podobno dobre jakieś tam uczynki; to nie dobroć mną kieruje, lecz słabe moje nerwy.Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lękGdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum.Tam, gdzie się kończy dyplomacja, zaczyna się wojna.