Niech się człowiek ćwiczy w przyzwyczajeniu swego umysłu do Boga, niech to czyni we właściwy sposób i z całym zaangażowaniem, a wówczas w jego wnętrzu będzie nieustannie rosło Boskie.


niech-ę-człowiek-ćwiczy-w-przyzwyczajeniu-swego-umysłu-do-boga-niech-to-czyni-we-właściwy-sposób-i-z-całym-zaangażowaniem-a-wówczas-w-jego
johannes eckhartniechsięczłowiekćwiczyprzyzwyczajeniuswegoumysłudoboganiechtoczyniwewłaściwysposóbcałymzaangażowaniemwówczasjegownętrzubędzienieustannierosłoboskieniech sięsię człowiekczłowiek ćwiczyćwiczy ww przyzwyczajeniuprzyzwyczajeniu swegoswego umysłuumysłu dodo bogaczyni wewe właściwywłaściwy sposóbsposób iz całymcałym zaangażowaniemwówczas ww jegojego wnętrzuwnętrzu będziebędzie nieustannienieustannie rosłorosło boskieniech się człowieksię człowiek ćwiczyczłowiek ćwiczy wćwiczy w przyzwyczajeniuw przyzwyczajeniu swegoprzyzwyczajeniu swego umysłuswego umysłu doumysłu do boganiech to czyniczyni we właściwywe właściwy sposóbwłaściwy sposób isposób i zi z całymz całym zaangażowaniema wówczas wwówczas w jegow jego wnętrzujego wnętrzu będziewnętrzu będzie nieustanniebędzie nieustannie rosłonieustannie rosło boskie

Niech się człowiek ćwiczy w przyz­wycza­jeniu swe­go umysłu do Bo­ga, niech to czy­ni we właści­wy sposób i z całym zaan­gażowa­niem, a wówczas w je­go wnętrzu będzie nieus­tannie rosło Boskie.Człowiek niech będzie człowiekiem! Niech tworzy swój stan wedle tego, co uważa za najlepsze!Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Niech są tacy, jacy są, albo niech ich nie będzie wcale.Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Kochajmy Boga - ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk i w pocie czoła.