Niech Cię Bóg błogosławi. Chcę całować i pieścić każde tak bardzo ukochane miejsce i zaglądać w głębię Twoich słodkich oczu, które dawno temu całkowicie podbiły moje serce. Miłość rośnie wraz z upływem czasu.


niech-cię-bóg-błogosławi-chcę-całować-i-pieść-każde-tak-bardzo-ukochane-miejsce-i-zaglądać-w-głębię-twoich-słodkich-oczu-które-dawno
aleksandra fiodorowna romanowaniechciębógbłogosławichcęcałowaćpieścićkażdetakbardzoukochanemiejscezaglądaćgłębiętwoichsłodkichoczuktóredawnotemucałkowiciepodbiłymojesercemiłośćrośniewrazupływemczasuniech cięcię bógbóg błogosławichcę całowaćcałować ii pieścićpieścić każdekażde taktak bardzobardzo ukochaneukochane miejscemiejsce ii zaglądaćzaglądać ww głębięgłębię twoichtwoich słodkichsłodkich oczuktóre dawnodawno temutemu całkowiciecałkowicie podbiłypodbiły mojemoje sercemiłość rośnierośnie wrazwraz zz upływemupływem czasuniech cię bógcię bóg błogosławichcę całować icałować i pieścići pieścić każdepieścić każde takkażde tak bardzotak bardzo ukochanebardzo ukochane miejsceukochane miejsce imiejsce i zaglądaći zaglądać wzaglądać w głębięw głębię twoichgłębię twoich słodkichtwoich słodkich oczuktóre dawno temudawno temu całkowicietemu całkowicie podbiłycałkowicie podbiły mojepodbiły moje sercemiłość rośnie wrazrośnie wraz zwraz z upływemz upływem czasu

To bardzo niebezpiecznie zaglądać głębiej kobiecie w serce. -Mikołaj Gogol
to-bardzo-niebezpiecznie-zaglądać-głębiej-kobiecie-w-serce
Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie. -Anonim
brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie