Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej (nawet nie klozetowej) atmosferze - ja nie mogę!


niech-inni-ę-bawią-w-hodowanie-kwiatów-czy-socjalizmu-czy-polskoś-czy-czego-innego-w-wychodkowej-nawet-nie-klozetowej-atmosferze-ja-nie-mogę
józef piłsudskiniechinnisiębawiąhodowaniekwiatówczysocjalizmupolskościczegoinnegowychodkowejnawetnieklozetowejatmosferzejamogęniech inniinni sięsię bawiąbawią ww hodowaniehodowanie kwiatówkwiatów czyczy socjalizmuczy polskościczy czegoczego innegoinnego ww wychodkowejwychodkowej (nawet(nawet nienie klozetowej)klozetowej) atmosferzeatmosferzejaja nienie mogęniech inni sięinni się bawiąsię bawią wbawią w hodowaniew hodowanie kwiatówhodowanie kwiatów czykwiatów czy socjalizmuczy czego innegoczego innego winnego w wychodkowejw wychodkowej (nawetwychodkowej (nawet nie(nawet nie klozetowej)nie klozetowej) atmosferzeklozetowej) atmosferzeja nieja nie mogę

Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt.Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!Już nie mogę. Brak mi snu. Słowa wciąż się gnieżdżą w gardle. Już nie mogę. Brak mi tchu. A dech mi za­biera gdy ci w oczy patrzę. Jed­nak nie wiem co mi dzi­siaj na myśl przyjdzie. Czy to będziesz ty  czy może tyl­ko gwiaz­dy błysk. Co nas łączy, czy wiesz może? Bo ogień mi kłęby słońca z oczu zrywa. Bo mi wo­da z oczu kapie. Bo mi przyk­ro że Cię kochać już nie potrafię.A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.