Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy.


niech-każdy-z-nas-jak-jedwabnik-tka-swój-kokon-i-nie-żąda-wyjaśnień-po-co-i-na-co-jeżeli-robota-nasza-będzie-dobra-to-powiemy-sobie-żeśmy
maria skłodowska-curieniechkażdynasjakjedwabniktkaswójkokonnieżądawyjaśnieńpoconacojeżelirobotanaszabędziedobratopowiemysobieżeśmysięgorzejodjedwabnikówzachowaliresztazaśnaszależyniech każdykażdy zz nasjak jedwabniktka swójswój kokonkokon ii nienie żądażąda wyjaśnieńpo coco ii nana cojeżeli robotarobota naszanasza będziebędzie dobrapowiemy sobieżeśmy sięsię nienie gorzejgorzej odod jedwabnikówjedwabników zachowalireszta zaśzaś nienie odod nasnas zależyniech każdy zkażdy z nastka swój kokonswój kokon ikokon i niei nie żądanie żąda wyjaśnieńpo co ico i nai na cojeżeli robota naszarobota nasza będzienasza będzie dobrażeśmy się niesię nie gorzejnie gorzej odgorzej od jedwabnikówod jedwabników zachowalireszta zaś niezaś nie odnie od nasod nas zależy

Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co.Trzeba tylko umieć powiedzieć sobie, że wiele rzeczy nie musi się mieć. I niech to nie będzie wyrzeczenie, ani rezygnacja, tylko akt woli, uwalniający nas od hegemonii przedmiotów, którymi obarczyła nas cywilizacja.Miłość jak i szczęście nie jest to coś, co przychodzi z zewnątrz, one są w nas, one tkwią w nas i tylko od nas zależy, czy w sprzyjających momentach wyzwalają się.Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą Niech nas marności świata swoją śmiercią straszą - nasza miłość przeżyje życie i śmierć naszą.