Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą lżej im będzie i żyć i umierać.


niech-ludzie-nie-znający-miłoś-szczęśliwej-twierdzą-że-nigdzie-nie-miłoś-szczęśliwej-z-tą-wiarą-lżej-im-będzie-i-żyć-i-umierać
wisława szymborskaniechludzienieznającymiłościszczęśliwejtwierdzążenigdzieszczęśliwejwiarąlżejimbędzieżyćumieraćniech ludzieludzie nienie znającyznający miłościmiłości szczęśliwejszczęśliwej twierdząże nigdzienigdzie nienie mama miłościmiłości szczęśliwejtą wiarąwiarą lżejlżej imim będziebędzie ii umieraćniech ludzie nieludzie nie znającynie znający miłościznający miłości szczęśliwejmiłości szczęśliwej twierdząże nigdzie nienigdzie nie manie ma miłościma miłości szczęśliwejz tą wiarątą wiarą lżejwiarą lżej imlżej im będzieim będzie ibędzie i żyći żyć iżyć i umieraćniech ludzie nie znającyludzie nie znający miłościnie znający miłości szczęśliwejznający miłości szczęśliwej twierdząże nigdzie nie manigdzie nie ma miłościnie ma miłości szczęśliwejz tą wiarą lżejtą wiarą lżej imwiarą lżej im będzielżej im będzie iim będzie i żyćbędzie i żyć ii żyć i umieraćniech ludzie nie znający miłościludzie nie znający miłości szczęśliwejnie znający miłości szczęśliwej twierdząże nigdzie nie ma miłościnigdzie nie ma miłości szczęśliwejz tą wiarą lżej imtą wiarą lżej im będziewiarą lżej im będzie ilżej im będzie i żyćim będzie i żyć ibędzie i żyć i umierać

Nie ma rzeczy ze wszys­tkich stron szczęśliwej.Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju.Więc nap­rzód, niech broń rozdziera niech ku­la szy­je jak nić Trze­ba nam te­raz umierać By Pol­ska umiała znów żyć Istotną cechą miłości jest wiara, że będzie trwać wiecznie.Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia.Jeśli musisz mnie kochać, niech to będzie za nic. Jedynie dla miłości.