Niech pa­ni nig­dy ni­kogo i o nic nie pro­si! Nig­dy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są od pa­ni potężniej­si. Sa­mi zap­ro­ponują, sa­mi wszys­tko dadzą.


niech-pa­-nig­dy-­kogo-i o nic-nie pro­-nig­dy-i o nic-tych-zwłaszcza-którzy-są od pa­-potężniej­-sa­mi zap­ro­ponują-­mi
michaił afanasjewicz bułhakowniechpa­ninig­dyni­kogoi o nicnie pro­sinig­dyi o nictychzwłaszczaktórzysą od pa­nipotężniej­sisa­mi zap­ro­ponująsa­miwszys­tkodadząniech pa­nipa­ni nig­dynig­dy ni­kogoni­kogo i o nici o nic nie pro­sinig­dy i o nictych zwłaszczaktórzy są od pa­nisą od pa­ni potężniej­sisa­mi wszys­tkowszys­tko dadząniech pa­ni nig­dypa­ni nig­dy ni­kogonig­dy ni­kogo i o nicni­kogo i o nic nie pro­siktórzy są od pa­ni potężniej­sisa­mi wszys­tko dadzą

I tak nig­dy nig­dy nie zro­zumiesz jak to jest mieć wszys­tko i nie po­siadać nic.Na­leży czy­nić wszys­tko naj­le­piej, jak to możli­we; kochać wol­ność na­de wszys­tko i nig­dy nie zdradzać prawdy.Zep­sułeś mo­je za­sady gry Gry którą na­zywa­my życie Te­raz wszys­tko przegrałam nie mam nic a ty stoisz przy mnie jak gdy­by nig­dy nic i mówisz że się nic nie stało że kiedyś zro­zumiem dlacze­go tak postąpiłeś Nig­dy nie poz­ba­wiaj ni­kogo nadziei, może to wszys­tko, co mu pozostało.Ci, którzy twier­dzą, że wszys­tko ma sens, nig­dy nie mieli ka­taru siennego.Mu­siałbym wreszcie zro­zumieć... zro­zumieć, że już nig­dy nic nie zo­baczę, nig­dy nic nie usłyszę i że dla in­nych da­lej świat będzie istniał.