Niech pani nie zapomina, że zdolność mężczyzny do kochania i uwielbiania jest jak inne zdolności. Musi ich używać na marne wiele razy, zanim się przekona, co jest naprawdę godne jego starań.


niech-pani-nie-zapomina-że-zdolność-mężczyzny-do-kochania-i-uwielbiania-jest-jak-inne-zdolnoś-musi-ich-używać-na-marne-wiele-razy-zanim-ę
george bernard shawniechpaniniezapominażezdolnośćmężczyznydokochaniauwielbianiajestjakinnezdolnościmusiichużywaćnamarnewielerazyzanimsięprzekonaconaprawdęgodnejegostarańniech panipani nienie zapominaże zdolnośćzdolność mężczyznymężczyzny dodo kochaniakochania ii uwielbianiauwielbiania jestjest jakjak inneinne zdolnościmusi ichich używaćużywać nana marnemarne wielewiele razyzanim sięsię przekonaco jestjest naprawdęnaprawdę godnegodne jegojego starańniech pani niepani nie zapominaże zdolność mężczyznyzdolność mężczyzny domężczyzny do kochaniado kochania ikochania i uwielbianiai uwielbiania jestuwielbiania jest jakjest jak innejak inne zdolnościmusi ich używaćich używać naużywać na marnena marne wielemarne wiele razyzanim się przekonaco jest naprawdęjest naprawdę godnenaprawdę godne jegogodne jego starań

Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zastanów-ę-raz-zanim-coś-dasz-dwa-razy-zanim-coś-przyjmiesz-i-tysiąc-razy-zanim-czegoś-zażądasz
Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas. -Gabriel Laub
miłość-to-najwyższy-stopień-egoizmu-kochamy-nie-tylko-naszego-partnera-ale-też-jego-zdolność-kochania-nas
Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia. -Oscar Wilde
wszystkie-kobiety-będą-takie-jak-ich-matki-i-to-jest-ich-tragedia-Żaden-mężczyzna-nie-będzie-taki-jak-jego-matka-i-to-jest-jego-tragedia
Życie jest już w połowie za nami, zanim zdołamy nauczyć się czym naprawdę jest -George Herbert
Życie-jest-już-w-połowie-za-nami-zanim-zdołamy-nauczyć-ę-czym-naprawdę-jest