Niech pani nie zapomina, że zdolność mężczyzny do kochania i uwielbiania jest jak inne zdolności. Musi ich używać na marne wiele razy, zanim się przekona, co jest naprawdę godne jego starań.


niech-pani-nie-zapomina-że-zdolność-mężczyzny-do-kochania-i-uwielbiania-jest-jak-inne-zdolnoś-musi-ich-używać-na-marne-wiele-razy-zanim-ę
george bernard shawniechpaniniezapominażezdolnośćmężczyznydokochaniauwielbianiajestjakinnezdolnościmusiichużywaćnamarnewielerazyzanimsięprzekonaconaprawdęgodnejegostarańniech panipani nienie zapominaże zdolnośćzdolność mężczyznymężczyzny dodo kochaniakochania ii uwielbianiauwielbiania jestjest jakjak inneinne zdolnościmusi ichich używaćużywać nana marnemarne wielewiele razyzanim sięsię przekonaco jestjest naprawdęnaprawdę godnegodne jegojego starańniech pani niepani nie zapominaże zdolność mężczyznyzdolność mężczyzny domężczyzny do kochaniado kochania ikochania i uwielbianiai uwielbiania jestuwielbiania jest jakjest jak innejak inne zdolnościmusi ich używaćich używać naużywać na marnena marne wielemarne wiele razyzanim się przekonaco jest naprawdęjest naprawdę godnenaprawdę godne jegogodne jego starań

Zastanów się raz, zanim coś dasz, dwa razy zanim coś przyjmiesz i tysiąc razy zanim czegoś zażądasz.Miłość to najwyższy stopień egoizmu. Kochamy nie tylko naszego partnera, ale też jego zdolność kochania nas.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Życie jest już w połowie za nami, zanim zdołamy nauczyć się czym naprawdę jestMiłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.