Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz.


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
platonniechprzyszłażonatwojaskromnośćdogospodarstwadomowegoskłonnośćwielkiświatniedbałośćniechtwojąbędzienietylkokochankąaleprzyjaciółkątysięnajlepiejożeniszniech mama przyszłaprzyszła żonażona twojatwoja skromnośćdo gospodarstwagospodarstwa domowegodomowego skłonnośćo wielkiwielki światświat niedbałośćniech twojątwoją będziebędzie nienie tylkotylko kochankąale przyjaciółkąty sięsię najlepiejnajlepiej ożeniszniech ma przyszłama przyszła żonaprzyszła żona twojażona twoja skromnośćdo gospodarstwa domowegogospodarstwa domowego skłonnośćo wielki światwielki świat niedbałośćniech twoją będzietwoją będzie niebędzie nie tylkonie tylko kochankąa ty sięty się najlepiejsię najlepiej ożenisz

Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. -Konfucjusz
opowiedz-mi-twoją-przeszłość-a-ja-powiem-jaka-będzie-twoja-przyszłość
Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony
Trudniej rozstać się z żoną - przyjaciółką niż tylko z żoną. Małżonkowie pozbawiają się wtedy wzajemnego oparcia. -Silvina Bullrich
trudniej-rozstać-ę-z-żoną-przyjaciółką-ż-tylko-z-żoną-małżonkowie-pozbawiają-ę-wtedy-wzajemnego-oparcia