Niech ci raczej ząb z ust wyleci niż brzydkie słowo.


niech-raczej-ząb-z-ust-wyleci-ż-brzydkie-słowo
pietro aretinoniechraczejząbustwyleciniżbrzydkiesłowoniech cici raczejraczej ząbząb zz ustust wyleciwyleci niżniż brzydkiebrzydkie słowoniech ci raczejci raczej ząbraczej ząb zząb z ustz ust wyleciust wyleci niżwyleci niż brzydkieniż brzydkie słowoniech ci raczej ząbci raczej ząb zraczej ząb z ustząb z ust wyleciz ust wyleci niżust wyleci niż brzydkiewyleci niż brzydkie słowoniech ci raczej ząb zci raczej ząb z ustraczej ząb z ust wyleciząb z ust wyleci niżz ust wyleci niż brzydkieust wyleci niż brzydkie słowo

Niech ci raczej ząb z ust wyleci, niż brzydkie słowo.Niech ci raczej ząb z ust wy­leci, niż brzyd­kie słowo.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.Indywidualność jest raczej drogą niż celem i raczej drogą jedyną niż najlepszą.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________