Niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.


niech-ryczy-z-bólu-ranny-łoś-zwierz-zdrów-przebiega-knieje-ktoś-nie-śpi-aby-spać-mógł-ktoś-to-są-zwyczajne-dzieje
william shakespeareniechryczybólurannyłośzwierzzdrówprzebiegakniejektośnieśpiabyspaćmógłktośtozwyczajnedziejeniech ryczyryczy zz bólubólu rannyranny łośzwierz zdrówzdrów przebiegaprzebiega kniejektoś nienie śpiaby spaćspać mógłmógł ktośsą zwyczajnezwyczajne dziejeniech ryczy zryczy z bóluz bólu rannybólu ranny łośzwierz zdrów przebiegazdrów przebiega kniejektoś nie śpiaby spać mógłspać mógł ktośsą zwyczajne dziejeniech ryczy z bóluryczy z bólu rannyz bólu ranny łośzwierz zdrów przebiega kniejeaby spać mógł ktośniech ryczy z bólu rannyryczy z bólu ranny łoś

Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś.Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić.źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Świat za­pada w sen­ny krąg Ludzie tulą się do koców Za­mykają domów bram Układają się do snu Niech im przyśnią się marzenia Bar­dzo łat­we do spełnienia Niech nie męczą ich koszmary Które mają złe zamiary Gwiaz­dy to­warzyszą im Za­palają się na niebie Mówią we śnie miłe słowa Że ktoś bar­dzo kocha ciebie Księżyc ni­mi pokieruje Jasną drogę pokazuje Dzieci daw­no poszły spać Późna noc­ka wi­ta nas Czy zda­jesz so­bie sprawę, że za­nim skończysz czy­tać to zda­nie, ktoś zdąży um­rzeć, śmier­cią na­turalną, czy też w wy­niku wy­pad­ku, choroby... Ktoś in­ny właśnie się na­rodził w kochającej rodzi­nie, bądź ta­kiej, która miłości nie zna... Nie ważne, co dzieje się te­raz. Pa­miętaj, gdzieś na świecie jest ktoś, kto czu­je te­raz to sa­mo co Ty. Po­myśl o nim. Może pot­rze­buje właśnie ciebie... W szczęściu, czy też smut­ku i swej samotności...