niech rządzą łaj­da­cy gno­je złodzieje pe­dały cioty les­by i ge­je niech rządzą kun­dle ob­cy agen­ci zdraj­cy ma­fiosi umysłowo stuk­nięci niech rządzą na­mi kry­mina­liści świ­ry faszyści tłuki de­bile osły sa­dyści a na­wet arab­scy ter­ro­ryści niech rządzą le­nie anal­fa­beci bag­no po­myje wszys­cy jak le­ci Oto hasło na dziś ,, TYL­KO ABY NIE PiS


niech-rządzą-łaj­da­cy-gno­-złodzieje-pe­dały-cioty-­by-i ge­-niech-rządzą-kun­dle-ob­cy-agen­-zdraj­cy-­fiosi-umysłowo-stuk­ę
rozarniechrządząłaj­da­cygno­jezłodziejepe­dałyciotyles­byi ge­jekun­dleob­cyagen­cizdraj­cyma­fiosiumysłowostuk­nięcina­mikry­mina­liściświ­ryfaszyścitłukide­bileosłysa­dyścina­wetarab­scyter­ro­ryścile­nieanal­fa­becibag­nopo­myjewszys­cyjak le­ciotohasłona dziśtyl­koabyniepis niech rządząrządzą łaj­da­cyłaj­da­cy gno­jegno­je złodziejezłodzieje pe­dałype­dały ciotycioty les­byles­by i ge­jei ge­je niechniech rządząrządzą kun­dlekun­dle ob­cyob­cy agen­ciagen­ci zdraj­cyzdraj­cy ma­fiosima­fiosi umysłowoumysłowo stuk­nięcistuk­nięci niechniech rządząrządzą na­mina­mi kry­mina­liścikry­mina­liści świ­ryświ­ry faszyścifaszyści tłukitłuki de­bilede­bile osłyosły sa­dyścina­wet arab­scyarab­scy ter­ro­ryściter­ro­ryści niechniech rządząrządzą le­niele­nie anal­fa­becianal­fa­beci bag­nobag­no po­myjepo­myje wszys­cywszys­cy jak le­cijak le­ci otooto hasłohasło na dziśna dziśtyl­kotyl­ko abyaby nienie pisniech rządzą łaj­da­cyrządzą łaj­da­cy gno­jełaj­da­cy gno­je złodziejegno­je złodzieje pe­dałyzłodzieje pe­dały ciotype­dały cioty les­bycioty les­by i ge­jeles­by i ge­je niechi ge­je niech rządząniech rządzą kun­dlerządzą kun­dle ob­cykun­dle ob­cy agen­ciob­cy agen­ci zdraj­cyagen­ci zdraj­cy ma­fiosizdraj­cy ma­fiosi umysłowoma­fiosi umysłowo stuk­nięciumysłowo stuk­nięci niechstuk­nięci niech rządząniech rządzą na­mirządzą na­mi kry­mina­liścina­mi kry­mina­liści świ­rykry­mina­liści świ­ry faszyściświ­ry faszyści tłukifaszyści tłuki de­biletłuki de­bile osłyde­bile osły sa­dyścisa­dyści a na­weta na­wet arab­scyna­wet arab­scy ter­ro­ryściarab­scy ter­ro­ryści niechter­ro­ryści niech rządząniech rządzą le­nierządzą le­nie anal­fa­becile­nie anal­fa­beci bag­noanal­fa­beci bag­no po­myjebag­no po­myje wszys­cypo­myje wszys­cy jak le­ciwszys­cy jak le­ci otojak le­ci oto hasłooto hasło na dziśhasło na dziśtyl­ko abytyl­ko aby nieaby nie pis

Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami.Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą gdy Pis wyg­ra wy­bory to wy­jadą z kra­ju --złodzieje niero­by ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie prze­kup­ni ------zdraj­cy i łaj­da­cy -------ogólnie rządo­we cwa­nia­czki --------I córka Ko­paczki a gdy PiS przeg­ra -co nie daj Boże to zos­taną w kra­ju --złodzieje nieroby ---aferzyści kryminaliści ----le­wi prokuratorzy -----sędziowie przekupni ------zdraj­cy i łajdacy -------ogólnie wsze­lakie cwaniaczki --------i córka Kopaczki