Niechaj nie należy do innego ten, który może należeć do siebie.


niechaj-nie-należy-do-innego-ten-który-może-należeć-do-siebie
anonimniechajnienależydoinnegotenktórymożenależećsiebieniechaj nienie należynależy dodo innegoinnego tenktóry możemoże należećnależeć dodo siebieniechaj nie należynie należy donależy do innegodo innego tenktóry może należećmoże należeć donależeć do siebieniechaj nie należy donie należy do innegonależy do innego tenktóry może należeć domoże należeć do siebieniechaj nie należy do innegonie należy do innego tenktóry może należeć do siebie

Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie.Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi, ale i ten, kto może krzywdzić i nie czyni tego.